OM: Rikoksen uhrin oikeuksiin esitetään parannuksia

15.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua esitetään parannettavaksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lainsäädäntömuutoksista, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi

Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää jo pitkälti direktiivin
vaatimukset. Täydennyksiä tarvitaan kuitenkin rikoksen uhrille tehtävien
ilmoitusten, uhrin suojelutarpeen arvioinnin ja asiakirjojen
kääntämisen osalta.

Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin
oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Lakiin
esitetään lisättäväksi myös velvollisuus ilmoittaa uhrille
mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi
rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Uhrille oikeus saada ilmoitus vangin vapautumisesta

Säännöksiä
rikoksesta tuomitun tai epäillyn vapautumisesta ilmoittamisesta
esitetään tarkistettavaksi. Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan
kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla olisi halutessaan
oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja
tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Uudet säännökset
koskisivat laissa erikseen lueteltuja rikoksia, joissa ilmoittamista
voidaan pitää perusteltuna rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen.

Edellytyksenä
olisi, että ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan
hengelle tai terveydelle. Jos rikoksen uhri haluaisi saada tiedon
vapautumisesta, hänen tulisi ilmoittaa siitä poliisille tai syyttäjälle.
Nykyisinkin viranomaiset voivat ilmoittaa uhrille vapautumisesta
tietyissä uhkatilanteissa, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Uutta
olisi, että poliisin tulisi tehdä uhrista yksilöllinen arviointi
haavoittuvuuden tunnistamiseksi ja sen arvioimiseksi, mitä
erityistoimenpiteitä tarvitaan hänen suojelemisekseen lisäkärsimykseltä,
kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä.
Arvioinnissa olisi otettava huomioon etenkin rikoksen uhrin
henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu. Uhria voidaan esimerkiksi
kuulla oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoneuvottelun avulla.

Lisäksi
oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin. Uhrilla olisi
pyynnöstään oikeus saada käännös muun muassa esitutkinnan lopettamista
tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Asiakirjat voitaisiin
kääntää myös suullisesti, jollei uhrin oikeusturva edellytä asiakirjan
kääntämistä kirjallisesti. Esityksellä ei muuteta niitä oikeuksia, joita
henkilöllä on kielilain tai saamen kielilain mukaan.

Esityksen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 samanaikaisesti todistelulainsäädännön uudistusten kanssa.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments