OM: Arviomuistio terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön. Lausuntotiivistelmä

19.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä ja ehdotettuja muutoksia pääasiallisesti kannatettiin

Oikeusministeriössä julkaistiin 22.5.2015 arviomuistio
terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden
vaikutuksista rikoslainsäädäntöön.

Oikeusministeriö pyysi julkaisusta arviomuistiosta lausuntoa 40 eri viranomaiselta, yhteisöltä ja henkilöltä. Pyydettyjä lausuntoja annettiin 19. Lisäksi 5 tahoa ilmoitti, ettei lausu asiasta taikka ettei asiasta ole lausuttavaa.

Yleisesti ottaen arviomuistiota pidettiin hyvin valmisteltuna ja
perusteellisena. Lausunnonantajista viisi kiinnitti huomiota perus- ja
ihmisoikeuksien sekä laillisuusperiaatteen tarkempaan huomiointiin.

Matkustamista
terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa säännösehdotusta pidettiin
pääosin perusteltuna. Neljä lausunnonantajaa esitti, että säännöstä
voitaisiin jollain tavoin vielä laajentaa tai rangaistusasteikkoa
korottaa. Kolme lausunnonantajaa esitti soveltamisalan rajaamista ja
neljä lausunnonantajaa esitti käsitteiden tarkentamista joiltakin osin.
Neljä lausunnonantajaa katsoi, että salaisten pakkokeinojen ja poliisin
salaisten tiedonhankintakeinojen tulisi laajemmin olla viranomaisten
käytettävissä matkustamisrikosten estämisessä, paljastamisessa ja
tutkinnassa.

Kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä
varten ja terrorismin rahoittamista koskevat muutosehdotukset eivät
lausunnoissa saaneet suuresti huomiota. Yhtä lausunnonantajaa lukuun
ottamatta ehdotettuja tarkennuksia pidettiin niistä lausuneiden mukaan
sellaisenaan perusteltuina.

Tässä lausuntotiivistelmässä esitetään
yhteenveto lausunnoissa esitetyistä yleisistä ja ehdotuskohtaisista
kannanotoista arviomuistiossa esitettyyn.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments