Euroopan komissio: Valikoivat veroetuudet Fiatille Luxemburgissa ja Starbucksille Alankomaissa ovat EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia

21.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on päättänyt, että Luxemburg on myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiat Finance and Tradelle ja Alankomaat puolestaan Starbucksille. Nämä veroetuudet eivät ole EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaari Margrethe Vestagerin
mukaanveroetuudet, jotka keinotekoisesti pienentävät yrityksen
verorasitusta, eivät ole EU:n valtiontukisääntöjen mukaisia. ”Ne
ovat sääntöjenvastaisia. Toivon, että tämänpäiväisten päätösten myötä
niin jäsenvaltioiden hallitukset kuin yritykset kuulevat tämän viestin.
Kaikkien yritysten, olivatpa ne isoja tai pieniä, kansainvälisiä tai
kansallisia, olisi maksettava oma osuutensa veroista,”
komissaari Vestager jatkoi.

Kesäkuussa 2014 käynnistetyn
perusteellisen tutkimuksen jälkeen komissio totesi, että Luxemburg on
myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiatin rahoitusyhtiölle ja Alankomaat
Starbucksin kahvinpaahtoyhtiölle. Kummassakin tapauksessa kansalliset
veroviranomaiset päättivät alentaa keinotekoisesti yrityksen maksamaa
veroa.

Veropäätökset sinällään ovat täysin laillisia. Ne ovat
veroviranomaisten laatimia hallinnollisia kirjeitä, joissa selvitetään
yritykselle, kuinka sen yhtiövero lasketaan tai kuinka erityisiä
verosäännöksiä sovelletaan. Tutkittavina olevissa veropäätöksissä
käytettiin kuitenkin keinotekoisia ja monimutkaisia menetelmiä yritysten verotettavien voittojen määrittämiseksi. Ne eivät kuvasta taloudellista todellisuutta.
Näin tehtiin erityisesti vahvistamalla Fiat- ja Starbucks-konserneihin
kuuluvien yritysten välillä myytäville tavaroille ja palveluille hinnat
(ns. siirtohinnat), jotka eivät vastaa markkinaehtoja. Tämän seurauksena
suurin osa Starbucksin kahvinpaahtoyhtiön voitoista siirretään
ulkomaille, jossa niitä ei myöskään veroteta, ja Fiatin rahoitusyhtiö
maksaa veroja ainoastaan pienestä osasta todellisia voittojaan.

Tämä
on vastoin EU:n valtiontukisääntöjä. Veropäätöksissä ei saa käyttää
menetelmiä, joilla asetetaan siirtohinnat ilman taloudellisia perusteita
ja joilla siirretään voittoja perusteettomasti yrityksen maksamien
verojen alentamiseksi. Se antaisi kyseiselle yritykselle kohtuuttoman
kilpailuedun verrattuna muihin yrityksiin (yleensä pk-yrityksiä), koska
muita yrityksiä verotetaan niiden todellisten voittojen perusteella ja
ne maksavat käyttämistään tavaroista ja palveluista markkinahinnat.

Tämän
vuoksi komissio on määrännyt, että Luxemburgin on kannettava maksamatta
jäänyt vero Fiatilta ja Alankomaiden Starbucksilta. Näin poistetaan
niiden saama epäterve kilpailuetu ja palautetaan yhdenvertainen kohtelu
muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien yritysten kanssa.
Takaisinperittävät summat ovat vähintään 20 miljoonaa euroa yritystä
kohden. Kyseiset yritykset eivät myöskään voi jatkossa enää hyötyä
näillä veropäätöksillä myönnetystä edullisesta verokohtelusta.

Komissio
jatkaa veropäätöskäytäntöjen tutkimista kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Se voi myös aloittaa uusia muodollisia tutkimuksia veropäätöksistä, jos
on viitteitä siitä, että EU:n valtiontukisääntöjä ei noudateta.
Parhaillaan on käynnissä muodolliset tutkimukset, jotka koskevat
veropäätöksiä Belgiassa, Irlannissa ja Luxemburgissa. Jokainen asia
arvioidaan erikseen eivätkä tämänpäiväiset päätökset vaikuta meneillä
oleviin komission tutkimuksiin.

Fiat

Fiat
Finance and Traden kotipaikka on Luxemburgissa. Se tarjoaa
rahoituspalveluja, kuten konsernin sisäisiä lainoja, muille
Fiat-konsernin autoyhtiöille. Se suorittaa paljon erilaisia
transaktioita Fiat-konsernin yritysten kanssa Euroopassa.

Komission
tutkimuksessa ilmeni, että Luxemburgin viranomaisten vuonna 2012 tekemä
veropäätös antoi Fiat Finance and Tradelle valikoivan edun, joka on
aiheettomasti pienentänyt sen verorasitusta 20–30 miljoonalla eurolla
vuodesta 2012.

Koska Fiat Finance and Traden toiminnot ovat
verrattavissa pankin toimintoihin, sen verotettavat voitot voidaan
määrittää samalla tavalla kuin pankin, eli tuottona pääomalle, jonka
yhtiö on sijoittanut rahoitustoimintoihinsa. Veropäätöksessä käytetään
kuitenkin keinotekoista ja erittäin monimutkaista menetelmää, joka ei
ole tarkoituksenmukainen verotettavien voittojen laskemiseksi, sillä se
ei vastaa markkinaolosuhteita. Menetelmä alentaa keinotekoisesti Fiat
Finance and Traden maksamia veroja kahdella tavalla:

  • Veropäätökseen sisältyy useita taloudellisesti perusteettomia oletuksia ja mukautuksia alaspäin, minkä vuoksi veropäätöksessä arvioitu pääomapohja on paljon alhaisempi kuin yrityksen todellinen pääoma.
  • Arvioitu korvaus, jota sovelletaan tähän jo paljon alhaisempaan pääomaan verotuksessa, on myös paljon markkinakorkoja alhaisempi.

Tämän
seurauksena Fiat Finance and Trade on maksanut veroja vain pienestä
osasta todellisesta kirjanpidollisesta pääomastaan erittäin alhaisella
korvauksella. Periaatteena on, että jos verotettavat voitot lasketaan
pääoman perusteella, yhtiön pääomittamistason on oltava riittävä
verrattuna rahoitusalan standardeihin. Lisäksi sovelletun korvauksen on
vastattava markkinaehtoja. Komission arvioinnissa ilmeni, että Fiat
Finance and Traden tapauksessa Luxemburgissa ilmoitetut verotettavat
voitot olisivat olleet 20 kertaa suuremmat, jos arviot pääoman määrästä
ja sovelletusta korvauksesta olisivat vastanneet markkinaehtoja.

Starbucks

Starbucks
Manufacturing EMEA BV (Starbucks Manufacturing), jonka kotipaikka on
Alankomaissa, on Starbucks-konsernin ainoa kahvinpaahtoyhtiö Euroopassa.
Se myy ja jakelee paahdettua kahvia ja kahviin liittyviä tuotteita
(esim. kuppeja, pakattuja elintarvikkeita, leivonnaisia) Starbucksin
liikkeille Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Komission
tutkimuksessa ilmeni, että Alankomaiden viranomaisten vuonna 2008 tekemä
veropäätös antoi Starbucks Manufacturingille valikoivan edun, joka on
aiheettomasti vähentänyt sen verorasitusta 20–30 miljoonalla eurolla
vuodesta 2008. Veropäätös alensi keinotekoisesti Starbucks
Manufacturingin maksamia veroja kahdella tavalla:

  • Starbucks Manufacturing maksaa erittäin tuntuvan korvauksen Alkille (Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Starbucks-konsernin yhtiö) kahvin paahtamiseen liittyvästä taitotiedosta.
  • Se maksaa myös ylihintaa vihreistä kahvipavuista sveitsiläiselle yritykselle Starbucks Coffee Trading SARL.

Komission
tutkimuksessa vahvistettiin, että Starbucks Manufacturingin Alkille
maksamaa korvausta ei voida pitää perusteltuna, koska se ei riittävässä
määrin vastaa markkina-arvoa. Itse asiassa ainoastaan Starbucks
Manufacturingin on maksettava kyseisen taitotiedon käytöstä. Yhdeltäkään
muulta Starbucks-konsernin yhtiöltä tai riippumattomalta
kahvinpaahtajalta, jolle paahtaminen on ulkoistettu, ei vaadita
korvausta saman taitotiedon käyttämisestä pohjimmiltaan samassa
tilanteessa. Starbucks Manufacturingin tapauksessa korvauksen maksaminen
ja sen suuruus kuitenkin merkitsevät sitä, että suuri osa sen
verotettavista tuloista siirretään perusteettomasti Alkille, joka ei ole
velvollinen maksamaan yhtiöveroa Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä
Alankomaissa.

Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että Starbucks
Manufacturingin veropohjaa pienentää perusteettomasti myös tuntuva
ylihinta, jota se maksaa vihreistä kahvipavuista sveitsiläiselle
yritykselle Starbucks Coffee Trading SARL. Papujen marginaali on yli
kolminkertaistunut vuodesta 2011. Tämän kahvinpaahtamisessa keskeisen
kustannustekijän korkean hinnan vuoksi Starbucks Manufacturingin
paahtamistoiminnot eivät itse asiassa yksin tuottaisi riittävästi
voittoa korvauksen maksamiseksi Alkille kahvinpaahtamiseen liittyvästä
taitotiedosta. Näin ollen korvauksen kautta siirretään Alkille
pääasiassa muiden tuotteiden kuten teen, leivonnaisten ja kuppien
myynnistä Starbucksin liikkeissä saatuja voittoja. Nämä muut tuotteet
muodostavat suurimman osan Starbucks Manufacturingin liikevaihdosta.

Takaisinperintä

EU:n
valtiontukisäännöt edellyttävät periaatteessa, että sisämarkkinoille
soveltumaton valtiontuki peritään takaisin, jotta voidaan vähentää tuen
aiheuttamaa kilpailun vääristymistä. Komissio määritti näissä kahdessa
päätöksessään menetelmän, jolla lasketaan Fiatin ja Starbucksin saaman
aiheettoman kilpailuedun arvo eli niiden summien välinen erotus, mitä
yritys maksoi ja mitä sen olisi pitänyt maksaa ilman veropäätöstä. Tämä
määrä on 20–30 miljoonaa euroa sekä Fiatin että Starbucksin tapauksessa.
Luxemburgin ja Alankomaiden veroviranomaisten on nyt määritettävä
takaisinperittävän veron tarkka määrä komission päätöksissä vahvistetun
menetelmän perusteella.

Uudet tutkintavälineet

Komissio
käytti näissä kahdessa tutkimuksessa ensimmäistä kertaa
tietopyyntövälineitä jäsenvaltioiden heinäkuussa 2013 tekemän neuvoston
päätöksen nojalla (asetus 734/2013).
Jos valtiontukea koskevan tutkintamenettelyn kohteena olevan
jäsenvaltion toimittamat tiedot eivät ole riittävät, komissio voi näiden
valtuuksien nojalla pyytää mitä tahansa muuta jäsenvaltiota sekä
yrityksiä (mukaan lukien tukitoimenpiteestä hyötyvä yritys ja sen
kilpailijat) toimittamaan suoraan komissiolle kaikki tarvittavat
markkinatiedot, jotta se voi saattaa valtiontukea koskevan arviointinsa
päätökseen.Nämä uudet välineet ovat osa valtiontukiuudistusta koskevaa aloitetta, jonka komissio käynnisti vuonna 2012, jotta se voisi keskittää valvontatoimensa sellaiseen tukeen, joka suurimmalla todennäköisyydellä vääristää kilpailua.

Lisää taustatietoa

Komissio on kesäkuusta 2013 tutkinut jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä. Se ulotti tämän tutkinnan
koskemaan kaikkia jäsenvaltioita joulukuussa 2014. Komissiolla on
käynnissä kolme perusteellista tutkimusta, joissa se epäilee, että
veropäätöksiin voi liittyä valtiontukiongelmia. Kyseiset tutkimukset
koskevat Applea Irlannissa, Amazonia Luxemburgissa ja yhtä Belgian verojärjestelmää.

Taistelu
veronkiertoa ja veropetoksia vastaan on yksi nykyisen komission
tärkeimmistä tavoitteista. Komissio esitti kesäkuussa 2015 useita
aloitteita, joilla torjutaan veronkiertoa, turvataan kestävät verotulot
ja vahvistetaan sisämarkkinoita yritysten näkökulmasta. Ehdotetut
toimenpiteet ovat osa komission toimintasuunnitelmaa oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta varten.
Niiden tavoitteena on parantaa merkittävästi yritysten
verotusympäristöä EU:ssa tekemällä siitä aiempaa oikeudenmukaisempi,
tehokkaampi ja paremmin kasvua edistävä. Keskeisiä toimia ovat sen
varmistaminen, että voitot verotetaan siellä, mistä ne ovat peräisin, ja
yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) vireillepano uudelleen,
jota koskeva ehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2016 aikana. Komission
maaliskuussa esittämän verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin
täytäntöönpanossa saavutettiin ensimmäinen edistysaskel lokakuussa
2015, kun jäsenvaltiot pääsivät ainoastaan seitsemän kuukautta
kestäneiden neuvottelujen jälkeen poliittiseen yhteisymmärrykseen
veropäätöksiä koskevien tietojen vaihtamisesta. Tällä lainsäädännöllä
lisätään merkittävästi avoimuutta. Se myös estää verotukseen liittyviä
väärinkäytöksiä, joissa käytetään välineenä veropäätöksiä. Tämä on hyvä
uutinen yrityksille ja kuluttajille, jotka saavat jatkossakin etua tästä
erittäin hyödyllisestä verokäytännöstä. Samalla käytäntöä kuitenkin
valvotaan erittäin tiukasti, jotta voidaan taata edellytykset terveelle
verokilpailulle.

Päätösten ei-luottamuksellinen versio tulee
saataville kilpailun pääosaston verkkosivuilla olevassa
valtiontukirekisterissä numeroilla SA.38375 (Fiat) ja SA.38374 (Starbucks), kunhan luottamuksellisuuteen liittyvät seikat on selvitetty. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa ”State Aid Weekly e-News”.


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments