Voiko yhtiö, jolla on useita taksilupia, siirtää luvat vastikkeetta toiselle yhtiölle, kun määräämisvalta yhtiöissä on samalla omistajataholla

30.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Itä-Suomen HAO: Taksilupa – Taksiluvan siirtäminen – Taksilupajärjestelmä

X Oy oli pyytänyt elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusta siirtämään A Oy:lle myönnetyt seitsemän taksilupaa X
Oy:lle. Asiakirjojen mukaan NN omistaa A Oy:n 4 000 osakkeesta 2 120 ja
kaikki X Oy:n osakkeet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hylkäsi
hakemuksen.

X Oy valitti elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus
hylkäsi valituksen ja perusteli päätöstään seuraavasti:

Hallinto-oikeus
katsoi, että taksiluvan luovuttaminen tai siirtäminen toisen
käytettäväksi on mahdollista ainoastaan laissa nimenomaan säädetyissä
tapauksissa. Taksiliikennelaissa mainittuja poikkeussäännöksiä, joilla
mahdollistetaan taksiluvan siirtäminen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen päätösvallan ulkopuolella, on hallinto-oikeuden
näkemyksen mukaan tulkittava suppeasti. Järjestely, jossa taksiluvan
saanut yhtiö siirtää nimissään olevan taksiluvan kokonaan toisen yhtiön
nimiin, ei ole taksiliikennelain mukaan mahdollinen.

Taksiliikennelain
mukaan taksiluvan luovuttaminen toisen käytettäväksi on kielletty.
Luvan luovuttaminen vastiketta vastaan on kuitenkin lain
siirtymäsäännöksen nojalla mahdollista heinäkuun 2017 loppuun saakka
niiden yhtiöiden kohdalla, joille on myönnetty ensimmäisen kerran
taksilupa ennen 1.3.1991. Taksilupa on lisäksi mahdollista luovuttaa
vastikkeetta silloin, kun taksilupa on myönnetty oikeushenkilölle ja
kyseinen yritys luovutetaan yrityksessä määräävässä asemassa olevan
henkilön lähisukulaiselle. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole
kysymys näistä tilanteista.

Taksilupien määrällisellä
rajoittamisella puututaan Suomen perustuslain 18 §:ssä säädettyyn
perusoikeuteen, jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan elinkeinolla. Taksilupien enimmäismääristä ja luvan
myöntämisen edellytyksistä on sen vuoksi tullut säätää lailla.
Luvanhakijoiden perustuslaillisten oikeuksien, kuten yhdenvertaisen
kohtelun turvaamiseksi taksilupien myöntämistä koskeva päätösvalta on
säädetty kuuluvaksi viranomaiselle eli toimivaltaiselle elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Taksiliikennelain mukaan
taksilupien myöntäminen perustuu järjestelmään, jossa toimivaltainen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa vuosittain
kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Vahvistetun enimmäismäärän
puitteissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää taksiluvan
luvan myöntämisen edellytykset täyttävälle hakijalle taksiliikennelaissa
säädetyssä etusijajärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella
mainittuja poikkeussäännöksiä, joilla mahdollistetaan taksiluvan
siirtäminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätösvallan
ulkopuolella, on tulkittava suppeasti. Taksiluvan luovuttaminen tai
siirtäminen toisen käytettäväksi on näin ollen mahdollista ainoastaan
laissa nimenomaan säädetyissä tapauksissa. Estettä sille, että
taksiluvan saanut yhtiö muuttaa yhtiömuotoaan tai vaihtaa toiminimeään,
ei taksiliikennelain mukaan ole. Sen sijaan järjestely, jossa taksiluvan
saanut yhtiö siirtää nimissään olevan taksiluvan kokonaan toisen yhtiön
nimiin, ei ole taksiliikennelain mukaan mahdollinen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments