HelHO: Työsuhteen päättämiselle ei ollut perusteita

3.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2015:5

Työsopimus
Työsopimuksen irtisanominen
Varoitus
Lojaliteettivelvoite

Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentin varoituksen antamista
koskevasta vaatimuksesta seuraa, että työntekijään ei voida kohdistaa
varoituksen antamisen jälkeen työsuhteen päättämistoimenpidettä, ellei
hän enää syyllisty vastaavaan toimintaan. Siltä osin kuin kysymys on B
ry:n väittämistä varoituksen antamisen jälkeisistä
irtisanomisperusteista hovioikeus katsoo, että E:n vaikuttajien
risteilyyn ja liiton D tilaisuuteen liittyviä tapauksia on pidettävä
luonteeltaan samantyyppisinä syinä kuin varoituksessa mainittuja
luotettavuuden vaatimuksen vastaisuutta sekä piittaamattomuutta
työsuhteesta johtuvia velvoitteita ja työnantajan antamia ohjeita
kohtaan. Hovioikeus katsoo kuitenkin käräjäoikeuden tuomiosta
ilmenevillä perusteilla asiassa jääneen näyttämättä, että A olisi
ilmoittautunut E:n vaikuttajien risteilylle ilman esimiehensä
hyväksyntää ja ilman, että risteilyä oli voimassa olleen käytännön
mukaisesti hyväksytty B ry:n sidosryhmätilaisuudeksi, tai että A olisi
toiminnallaan tältä osin vaarantanut B ry:n maineen.

– – –

Hovioikeus toteaa vielä, ettei B ry:n
kirjallisena todisteena olevan F:n I:lle 20.1.2012 lähettämän
sähköpostiviestin perusteella voida katsoa F:n olleen tietämätön liiton D
tilaisuudesta. Kysymys on ollut ennemminkin F:n tietoisuudesta A:n
osallistumisesta tilaisuuteen sairauslomastaan huolimatta, kuin siitä,
että F ei olisi ollut lainkaan tietoinen koko tilaisuudesta.

Asiassa
on jäänyt näyttämättä, että A:n osallistuminen liiton D tilaisuuteen
sairauslomansa aikana olisi ollut vastoin B ry:n voimassa olleita
ohjeita ja määräyksiä. Hovioikeus katsoo lisäksi käräjäoikeuden tavoin,
että A:n työnteko sairausloman aikana tai hänen menettelynsä
sairauslomasta ilmoittaessaan ei ole ollut peruste työsopimuksen
irtisanomiseen.

Alkoholin tarjoamisen osalta B ry on antanut A:lle
irtisanomisilmoituksessa mainittuja huomautuksia mutta ei varoitusta.
Hovioikeus katsoo, ettei käräjäoikeuden tuomion perusteluista tarkemmin
ilmenevää alkoholin tarjoamista voida pitää työsopimuslain 7 luvun 2 §:n
5 momentissa tarkoitettuna niin vakavana rikkomuksena, että A olisi
tällä perusteella voitu irtisanoa ilman sanotun pykälän 3 momentissa
tarkoitettua varoitusmenettelyä. Tämän vuoksi B ry:llä ei ole oikeutta
vedota alkoholin tarjoamiseen irtisanomisperusteena.

Edellä
kerrotuilla perusteilla hovioikeus katsoo, että B ry:llä ei ole ollut
15.2.2012 sen tuolloin irtisanoessa A:n työsuhteen työsopimuslain 7
luvun 1 §:ssä ja 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja perusteita työsuhteen
päättämiseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments