Euroopan komissio antaa 40 rikkomuspäätöstä Euroopan turvapaikkajärjestelmän toiminnan tehostamiseksi

23.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on antanut tänään 40 rikkomuspäätöstä useita EU:n jäsenvaltioita vastaan, koska maat eivät ole panneet Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä kaikilta osin täytäntöön

Komission toimenpiteen taustalla on Euroopan muuttoliikeagendan toinen täytäntöönpanopaketti. Tarkoituksena on tehostaa toimia, joilla varmistetaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkalainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano.

Täytäntöönpanopaketti käsittää kolme eri direktiiviä. Turvapaikkamenettelydirektiivin tavoitteena on tehdä turvapaikkapäätöksistä oikeudenmukaisempia sekä nopeuttaa ja parantaa päätöksentekomenettelyä. Vastaanotto-olosuhteita koskevalla direktiivillä pyritään varmistamaan turvapaikanhakijoiden ihmisarvoiset vastaanotto-olosuhteet, kuten majoitus, koko EU:ssa. Paketin kolmantena palasena on aseman määrittelyä koskeva direktiivi, jonka tavoitteena on selkeyttää kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita.

Euroopan komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan solidaarisuudessa ja vastuussa on kyse saman kolikon eri puolista.Huhtikuussa järjestetyssä Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa EU:n johtajat kannattivat Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevan lainsäädännön nopeaa ja täysimääräistä täytäntöönpanoa, jotta EU:ssa olisi turvapaikka-asioissa yhteiset vähimmäisvaatimukset.˝Tänään aloitetuilla 40 rikkomusmenettelyllä halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot todellakin tekevät sen, mihin ne ovat aiemmin sitoutuneet, ja että ne tekevät sen ripeästi. ˝Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä toimii vain, jos kaikki noudattavat sääntöjä˝, Timmermans toteaa.

Muuttoliike- ja sisäasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos muistuttaa hänkin, että Euroopassa kaikkien on noudatettava yhteisesti sovittuja vaatimuksia siitä, miten turvapaikanhakijat vastaanotetaan. ”Kaikkien järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden on käsiteltävä turvapaikkahakemukset niiden yhteisten kriteerien ja vaatimusten mukaisesti, joita kansalliset viranomaiset soveltavat määrittäessään, onko henkilö oikeutettu kansainväliseen suojeluun. Samalla on kunnioitettava hakijoiden ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia”, Avramopoulos toteaa.

Euroopan komissio on tänään antanut 40 rikkomuspäätöstä 19:ää jäsenvaltiota vastaan seuraavissa asioissa.

  1. Komissio lähettää Bulgarialle ja Espanjalle perustellun lausunnon siksi, että maat eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla ajan tasalle saatettu aseman määrittelyä koskeva direktiivi (2011/95/EU) otetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä yhdenmukaistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden on täytettävä voidakseen saada kansainvälistä suojelua. Lisäksi direktiivissä säädetään tietyistä oikeuksista, jotka koskevat palauttamiskieltoa, oleskelulupia, matkustusasiakirjoja, työllistymistä, koulutusta, sosiaalietuuksia, terveydenhoitoa, majoitusta ja kotouttamista. Lapsista ja haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä on omat erityissäännökset. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä umpeutui 21. joulukuuta 2013. Vaikka Bulgarialle lähetettiin kesäkuussa 2013 ja Espanjalle tammikuussa 2014 virallinen ilmoitus (rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe), maat eivät ole edelleenkään saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään tai ainakaan ilmoittaneet siitä komissiolle.
  2. Komissio lähettää ´18 jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen, koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla tarkistettu turvapaikkamenettelydirektiivi (2013/32/EU) saatetaan kokonaisuudessaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.Kyseisellä direktiivillä otetaan käyttöön kansainvälisen suojelun myöntämistä ja peruuttamista koskevat yhteiset menettelyt ja selkeytetään turvapaikanhakusääntöjä. Sitä sovelletaan kaikkiin kansainvälistä suojelua koskeviin hakemuksiin, jotka on tehty jäsenvaltioiden alueella, rajoilla, aluevesillä tai niissä sijaitsevilla kauttakulkualueilla. Jäsenvaltioiden piti toteuttaa kansalliset toimenpiteet kyseisen direktiivin, jolla direktiivi 2005/85/EY saatetaan ajan tasalle, saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittaa ne komissiolle 20. heinäkuuta 2015 mennessä (31 artiklan 3–5 kohtaa koskeva määräaika on poikkeuksellisesti 20.7.2018).
  3. Komissio lähettää 19 jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen, koska ne eivät ole ilmoittaneet kansallisista toimenpiteistä, joilla ajan tasalle saatettu vastaanotto-olosuhteita koskeva direktiivi (2013/33/EU) saatetaan kokonaisuudessaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset vähimmäisvaatimukset sille, miten kansainvälistä suojelua hakevat otetaan vastaan jäsenvaltioissa. Siinä asetetaan jäsenvaltioille lakisääteinen velvollisuus varmistaa asianmukaiset vastaanotto-olosuhteet, jotka käsittävät muun muassa asumisen, ruoan, työllistymisen sekä fyysisen ja psyykkisen terveydenhoidon. Direktiivillä myös rajoitetaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, varsinkin alaikäisten, säilöönottoa. Jäsenvaltioiden piti toteuttaa kansalliset toimenpiteet kyseisen direktiivin, jolla direktiivi 2003/9/EY saatetaan ajan tasalle, saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittaa ne 20. heinäkuuta 2015 mennessä.
  4. Komissio lähettää toisen täydentävän virallisen ilmoituksen Kreikalle, koska maa on rikkonut ajan tasalle saatettujen vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin ja turvapaikkamenettelydirektiivin tiettyjä säännöksiä. Ilmoitus koskee vakavia puutteita Kreikan turvapaikkajärjestelmässä, erityisesti kansainvälistä suojelua hakevien, varsinkin erityistarpeita omaavien ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden vastaanotto-olosuhteita sekä rakenteellisia ongelmia kaikkien yksin saapuvien alaikäisten huoltajuusjärjestelmässä tai laillisessa edustuksessa turvapaikkamenettelyn aikana. Komissio lähetti asiasta virallisen ilmoituksen vuonna 2009 ja ensimmäisen täydentävän virallisen ilmoituksen vuonna 2010. Kreikka on sen jälkeen sitoutunut uudistamaan turvapaikkajärjestelmänsä perusteellisesti elokuussa 2010 esittämänsä ja tammikuussa 2013 tarkistamansa toimintasuunnitelman perusteella. Komissio on seurannut tarkkaan toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja antanut taloudellista ja teknistä tukea. Maaliskuussa 2015 Kreikka esitti uuden turvapaikka-asioita koskevan etenemissuunnitelman. Vaikka edistystä on tapahtunut, vastaanottokapasiteetissa on edelleen rakenteellisia ongelmia, jotka eivät selity viime aikoina saapuneiden siirtolaisten odottamattoman suurella määrällä. Näin ollen komissiolla on edelleen vahvoja epäilyksiä turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta ja yksin saapuvien alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanteesta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments