EU:n tuomioistuimen tuomio lapsen tapaamisoikeuteen liitetyn uhkasakon tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

11.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antoi Suomen korkeimman oikeuden tekemään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-4/14, Bohez.

KKO:n ennakkoratkaisupyyntö koski lapsen
tapaamisoikeuden toteutumiseksi Belgiassa asetetun uhkasakon
täytäntöönpanoa Suomessa. KKO haluaa ennakkoratkaisukysymyksillään
selvittää, voidaanko Belgiassa lapsen tapaamisoikeutta koskevan
päätöksen tehosteeksi asetettu uhkasakko panna täytäntöön Suomessa.

Suomi on katsonut, että Belgiassa lapsen
tapaamisoikeuden turvaamiseksi asetettu uhkasakko ei ole
täytäntöönpanokelpoinen Suomessa. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevassa asiassa sovelletaan nk. Bryssel II a -asetusta, jonka 47
artiklan 1 kohdan mukaan täytäntöönpanomenettely tapahtuu
täytäntöönpanevan jäsenvaltion lain mukaan.  Esillä olevan kaltaisessa
tapauksessa tapaamisoikeuden täytäntöönpanoon sovelletaan siten Suomen
pakkokeinoja koskevaa lainsäädäntöä.

62014CJ0004: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio – 9 päivänä syyskuuta 2015
Bohez Asia C-4/14

… Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tuomioistuimen toimivallasta
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja
kauppaoikeuden alalla 22.12.2000
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 1 artiklaa on
tulkittava siten, että mainittua asetusta ei sovelleta pantaessa
jäsenvaltiossa täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annetussa
päätöksessä määrätty uhkasakko
, joka koskee oikeutta lapsen huoltoon
ja tapaamisoikeutta ja joka on asetettu sen varmistamiseksi,
että lapsen huoltaja noudattaa tapaamisoikeutta.

2)      Uhkasakon, jonka
tuomiojäsenvaltion tuomioistuin, joka on ratkaissut tapaamisoikeutta
koskevan asiakysymyksen, on asettanut
kyseisen oikeuden tehokkuuden takaamiseksi, täytäntöönpanoon
sovelletaan samaa täytäntöönpanojärjestelmää kuin mainitulla
uhkasakolla taattua tapaamisoikeutta koskevaan päätökseen,
ja tällainen uhkasakko on tässä ominaisuudessa todettava
täytäntöönpanokelpoiseksi
tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta
ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa
asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta
27.11.2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2201/2003 olevien
sääntöjen mukaisesti.

3)      Asetuksen N:o 2201/2003
puitteissa ulkomaiset ratkaisut, joissa velvoitetaan maksamaan
uhkasakkoa, ovat täytäntöönpanokelpoisia
jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa pyydetään, vain
silloin, kun uhkasakon rahamäärä on lopullisesti vahvistettu
tuomiojäsenvaltion
tuomioistuimissa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments