Eu:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

16.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 7 artikla – Vanhuusetuus – Jouluraha – Asuinpaikkaa koskeva sääntö

Euroopan komissio vaatii kanteellaan unionin
tuomioistuinta toteamaan, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut
SEUT 45 ja SEUT 48 artiklan sekä sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 166, s. 1, oikaisu EUVL L 200,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.9.2009 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 988/2009 (EUVL L 284,
s. 43; jäljempänä asetus N:o 883/2004), 7 artiklan mukaisia
velvoitteitaan, koska se epää muussa jäsenvaltiossa kuin Slovakian
tasavallassa asuvilta eläkkeensaajilta joulurahan, josta säädetään
joulurahan myöntämisestä tietyille eläkkeensaajille ja tiettyjen lakien
täydentämisestä annetussa laissa nro 592/2006, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna (jäljempänä laki nro 592/2006).

Komission kanne hylättiin

Linkki asiaan C-361/13

Linkki Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen asioissa C-361/13 ja  C-433/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments