Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

15.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenvaltio voi evätä tietyt maksuihin perustumattomat sosiaalietuudet
unionin kansalaisilta, jotka tulevat maahan työnhakuun

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Bundessozialgericht (Saksa).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee SEUT 18 artiklan, SEUT 45 artiklan 2 kohdan ja
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL
L 166, s. 1, ja oikaisu EUVL 2004, L 200, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna 9.12.2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1244/2010
(EUVL L 338, s. 35; jäljempänä asetus N:o 883/2004), 4 ja 70 artiklan
sekä Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY,
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY,
90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77)
24 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö  on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Jobcenter
Berlin Neukölln (Berlin Neuköllnin työvoimatoimisto, jäljempänä
Jobcenter) ja toisaalta Nazifa Alimanovic ja hänen kolme lastaan Sonita,
Valentina ja Valentino Alimovic (jäljempänä Alimanovicit) ja jossa on
kyse siitä, että Jobcenter oli peruuttanut Saksan lainsäädännön
mukaiseen perusturvaan (Grundsicherung) kuuluvien etuuksien myöntämisen.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 24 artiklaa ja sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna 9.12.2010
annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1244/2010, 4 artiklaa on
tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle,
jonka mukaan oikeutta tiettyihin asetuksen N:o 883/2004 70 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin maksuihin perustumattomiin
rahaetuuksiin, jotka on lisäksi katsottava direktiivin 2004/38
24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi sosiaaliavustuksiksi, ei ole
sellaisilla muiden jäsenvaltioiden kansalaisilla, jotka ovat direktiivin
14 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kaltaisessa tilanteessa,
vaikka tällaiset etuudet taataan samassa tilanteessa oleville
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisille.

Linkki asiaan C-67/14

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asiassa C-67/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments