Parisuhdelain asumisaikasäännös jätettiin perustuslain vastaisena soveltamatta

6.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Rekisteröity parisuhde, esteiden tutkinta, asumisaika, ulkomaalainen, perustuslain etusija

Vietnamin kansalaiset A ja B olivat hakeneet Itä-Uudenmaan
maistraatilta parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa. Maistraatti
ei ollut antanut esteettömyystodistusta, koska B ei ollut asunut
Suomessa rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa parisuhteen
rekisteröimisen edellytykseksi säädettyä kahta vuotta. Maistraatin
päätöksen mukaan hakijoista vain A oli asunut Suomessa laissa
edellytetyn ajan.

Parisuhdelain esitöistä ei ilmennyt perustetta
sille, että muiden kuin Suomen kansalaisten tai Suomen kansalaisiin
rinnastettavien valtioiden kansalaisten parisuhteen rekisteröinnille on
asetettu mainittu kahden vuoden asumisaikaedellytys, kun vastaavaa
edellytystä ei ole avioliiton solmimiselle. Myöskään
perustuslakivaliokunta ei ole lausunnossaan (PeVL 15/2001 vp) arvioinut
asumisaikaedellytystä tai sen perustuslainmukaisuutta.

Näin ollen
kahden vuoden asumisaikaedellytyksen ja sen hyväksyttävyyden arviointia
perustuslain 6 §:n 2 momentin näkökulmasta ei voitu perustaa laeista tai
niiden esitöistä ilmenevään selvitykseen. Hallinto-oikeus katsoi, että
kahden vuoden asumisajan edellyttäminen B:ltä nyt kysymyksessä olevassa
tilanteessa asetti hänet henkilöön liittyvän syyn eli sukupuolisen
suuntautumisensa perusteella eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.
Parisuhdelain 10 §:n 1 momentin 2 kohdan asumisaikaedellytyksen
soveltaminen oli tässä tapauksessa perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla
tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain 6 §:n 2 momentin
säännöksen kanssa ja se oli siten jätettävä tässä tapauksessa
soveltamatta.

Lausumatta ensi asteena parisuhteen rekisteröinnin
mahdollisista esteistä muilta osin hallinto-oikeus kumosi
valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian Itä-Uudenmaan
maistraatille uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments