OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Lausuntotiivistelmä

11.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö pyysi kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta mietinnöstä lausuntoa 25 viranomaiselta ja yhteisöltä. Näistä lausunnon antoi 20 tahoa. Lisäksi lausunnon antoi kaksi muuta tahoa

Lausunnonantajat suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti työryhmän
ehdotuksiin. Lausuntopalautteesta nousi esille kaksi keskeistä
kysymystä, joista lausunnonantajilla oli keskenään erilaiset näkemykset.
Toinen koski sitä, tulisiko vakuutussopimuksiin liittyvien
riita-asioiden käsittely keskittää Vakuutuslautakuntaan ja toinen sitä,
tulisiko kuluttajariitalautakunnasta annettuun lakiin lisätä säännös,
jonka mukaan lautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja
ei ole ensin ollut riita-asian johdosta yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments