Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Nuorten kesätyöpaikoissa puutteita työnteon keskeisissä ehdoissa ja työterveyshuollon järjestämisessä

18.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat valvoneet elokuun alkuun mennessä kuutisenkymmentä työpaikkaa, jossa työskentelee nuoria kesätyöntekijöitä. Tarkastuksia on tehty muun muassa kesäkahviloihin, jäätelökioskeihin ja torien myyntipisteisiin

Yleisimmät havaitut puutteet tarkastuksilla koskivat työnteon keskeisiä
ehtoja ja palkanmaksua. Osalla työpaikoista on havaittu puutteita myös
työterveyshuollon järjestämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa.

Lain mukaan työnantajan on selvitettävä työntekijälle työnteon
keskeiset ehdot kirjallisesti. Tässä havaittiin puutteita joka
kolmannella työpaikalla. Näillä työpaikoilla työntekijöillä oli joko
vain suulliset tiedot työsuhteen ehdoista tai kirjallisissa työsuhteen
ehdoissa oli puutteita noudatettavissa irtisanomisajoissa sekä palkan
maksuun liittyvissä määräyksissä.

Havaintojen perusteella monessa työsopimuksessa on sovittu, että
työntekijät ovat erikseen töihin kutsuttavia. Laki ei ainakaan
toistaiseksi kiellä tällaista menettelyä, mutta muun muassa tämän takia
on tärkeää, että työsuhteen ehdoista on etukäteen sovittu kirjallisesti.

Palkat työehtosopimusten mukaan

Viidenneksellä työpaikoista havaittiin puutteita palkan määrässä tai
vuosilomapalkan maksamisen ajankohdassa. Näissä palkka alitti kyseisen
alan työehtosopimuksen vähimmäismääräykset. Mitään huomattavia palkan
alituksia ei kuitenkaan tarkastuksilla havaittu.

Vuosilomalaki määrää, että jos työntekijä ansaitsee vuosilomaa,
lomakorvauksia ei saa maksaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Jos
työntekijä ei ehdi pitämään ansaitsemiaan vuosilomapäiviä ennen
työsuhteen päättymistä, lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä.
Vain harvassa työehtosopimuksessa asiasta on sovittu toisin.

Työterveyshuolto puuttui jopa puolelta tarkastetuista työpaikoista.
Lakisääteinen työterveyshuolto tulee järjestää jokaisella työpaikalla,
jossa on yksikin työntekijä.  Työterveyshuolto tulee järjestää myös
kausityöntekijöille ja myös niissä työpaikoissa, jotka toimivat vain
kesällä.

Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia
tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta.
Työterveyshuollon tulee tuntea työpaikka ja sen työhön liittyvät riskit
työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Laki ei kuitenkaan
edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairaudenhoidon.

Kesätyönantajat tietoisempia velvollisuuksistaan

Osalle työnantajista oli epäselvää, että työaikalain mukaan
työvuoroluettelo tulee saattaa työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin,
vähintään viikkoa ennen siinä tarkoitetun jakson alkamista.
Työnantajalla tulee olla selkeät pelisäännöt työvuoroluettelon
käsittelyyn ja esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun kesäkahvilaa tai
kioskia ei voidakaan pitää auki sadesäällä. Työnantajaa sitovassa
työehtosopimuksessa on tarkentavia määräyksiä työvuoroluettelojen
laadinnasta ja esille panosta.

Tarkastustulosten ja havaintojen perusteella työn tauotus sekä työhön
perehdyttäminen ja opastus ovat kunnossa työpaikoilla. Havaintoja
työnantajan törkeästä toiminnasta nuoria kesätyöntekijöitä kohtaan ei
tarkastuksilla tehty.  Jonkin verran työsuojelun vastuualueelle on
tullut työsuojelutarkastajille palautetta työn tauotuksesta, ja että
varsinkin kiireimpinä työpäivinä nuoret eivät pääse tauolle laisinkaan.

Hankkeen tarkastuksilla kolmannekselle työnantajista ei tarvinnut antaa
lainkaan velvoitteita. Tämä on selkeästi enemmän kuin aikaisempina
vuosina. Tämän perusteella voidaan havaita, että työnantajat ovat
tietoisempia velvollisuuksistaan ja että nuorten suosimilla työpaikoilla
noudatetaan paremmin työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä kuin
aikaisempina vuosina.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments