OM: Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien yleissäännösten tarkistaminen. Lausuntokooste

16.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 28 taholta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua mietinnöstä. Lausuntoja saatiin yhteensä 24

Kaikki lausunnonantajat pitivät ehdotettuja muutoksia pääosin tarpeellisina ja perusteltuina. Myös esityksen tavoitteita pidettiin pääosin kannatettavina.  

Lausunnot annettiin työryhmän mietinnöstä ”Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien
yleissäännösten tarkastaminen” julkaistu 20.1.2015. Työryhmä oli laatinut mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän mietinnössä ehdotettiin muutoksia rikoslain menettämisseuraamuksia koskevaan lukuun.

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (jäljempänä menettämisseuraamuksia koskeva direktiivi tai direktiivi). Ehdotetut muutokset laajentaisivat mahdollisuutta tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi.

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä koskeva määritelmäsäännös. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset kolmannelle osapuolelle siirretyn hyödyn tuomitsemisesta menetetyksi. Voimassa olevaa lakia muutettaisiin myös siten, että niin sanotun laajennetun hyötykonfiskaation edellytyksenä olevien rikosten luetteloa täydennettäisiin direktiivissä edellytetyn mukaisesti. Lakiin myös kirjattaisiin eräitä laajennetun hyödyn menetetyksi tuomitsemista harkittaessa huomioon otettavia seikkoja.

Lakiin lisättäisiin nykykäytäntöä selventävät säännökset menetetyksi tuomitsemista koskevan asian käsittelemisestä omana asianaan sekä menettelysäännökset asian käsittelemisestä vastaajan poissaolosta huolimatta direktiivissä tarkoitetuissa tilanteissa.

Esitykseen sisältyy myös säännös väittämis‐ ja todistustaakasta menettämisseuraamusta koskevassa asiassa. Väittämistaakan osalta kantajan olisi vedottava niihin seikkoihin, joihin hänen menettämisvaatimuksensa perustuu. Kantajalla olisi myös todistustaakka mainituista seikoista, lukuun ottamatta laajennettuna hyötynä menetetyksi vaadittavan omaisuuden alkuperää, josta todistustaakka olisi vastaajalla. Säännös perustuu hallitusohjelmaan.

Esitykseen sisältyy myös vähäisiä, lähinnä tietotekniikkarikosten yhteydessä sovel-lettaviksi tarkoitettuja täsmennyksiä liittyen datan menetetyksi tuomitsemiseen ja takavarikoimiseen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments