EU:n tuomioistuimen tuomio: Jäsenvaltiot voivat vaatia kolmansien maiden kansalaisia läpäisemään kotoutumiskokeen ennen perheenyhdistämistä

9.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perheenyhdistämistä koskevan oikeuden käyttöä ei kuitenkaan saa tehdä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Raad van State (Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston
direktiivin 2003/86/EY (EUVL L 251, s. 12) 7 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty kahdessa asiassa, joista ensimmäisessä ovat
vastakkain Minister van Buitenlandse Zaken (ulkoasiainministeri) ja K ja
jälkimmäisessä Minister van Buitenlandse Zaken ja A ja jotka koskevat
heidän hakemustaan väliaikaisesta oleskeluluvasta Alankomaissa
perheenyhdistämistarkoituksessa kyseisessä jäsenvaltiossa oleskelevien
aviopuolisoidensa kanssa.

Alankomaiden asian kannalta merkityksellisen lainsäädännön mukaan oikeus perheenyhdistämiseen edellyttää kotoutumista koskevan peruskokeen läpäisyä.Tämä koe sisältää hollannin suullisen kokeen, Alankomaiden yhteiskunnan tuntemusta koskevan kokeen sekä lukutaidon ja luetun ymmärtämisen kokeen. Kokeet suoritetaan suurlähetystössä tai pääkonsulinvirastossa perheenkokoajan perheenjäsenen lähtömaassa tai pysyvän asuinpaikan maassa puhelimella, joka on suorassa yhteydessä puhuvaan tietokoneeseen. Kyseisessä lainsäädännössä säädetään tällaisesta velvollisuudesta vapautuksia sellaisten hakijoiden osalta, jotka ovat mielenterveydellisen tai ruumiillisen vamman takia pysyvästi kykenemättömiä läpäisemään koetta, tai sellaisten tapausten varalta, joissa hakemuksen hylkääminen voisi johtaa vakavaan epäoikeudenmukaisuuteen

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

Oikeudesta
perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY
7 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava siten, että
jäsenvaltiot voivat vaatia kolmansien maiden kansalaisia läpäisemään
pääasioissa kyseessä olevan kaltaisen kotoutumiskokeen, jolla arvioidaan
perustietoja niin asianomaisen jäsenvaltion kielestä kuin sen
yhteiskunnastakin ja josta aiheutuu erilaisia kuluja, ennen kuin ne
sallivat kyseisten kansalaisten tulon alueelleen ja oleskelun siellä
perheenyhdistämistä varten, jos tällaisen velvollisuuden
soveltamisedellytykset eivät tee perheenyhdistämistä koskevan oikeuden
käyttöä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Pääasioissa kyseessä
olevien kaltaisissa olosuhteissa tällaiset edellytykset tekevät
perheenyhdistämistä koskevan oikeuden käytön mahdottomaksi tai
suhteettoman vaikeaksi siltä osin kuin ne eivät mahdollista sellaisten
erityisten olosuhteiden huomioon ottamista, jotka ovat objektiivisesti
esteenä sille, että asianomaiset voivat läpäistä kyseisen kokeen, ja
siltä osin kuin niillä vahvistetaan kyseiseen kokeeseen liittyvien
kulujen määrä liian korkealle tasolle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments