Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvasta

5.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n tuomioistuimen julkisasiamies hyväksyy Saksan EU-maahanmuuttajiin soveltaman kolmen kuukauden tukisäännön

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

1)      Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että
jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka nojalla muiden jäsenvaltioiden
kansalaisilta evätään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta
29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna 9.12.2010 annetulla komission
asetuksella (EU) N:o 1244/2010, 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
”erityinen maksuihin perustumaton rahaetuus”, joka on samalla
direktiivissä 2004/38 tarkoitettu ”sosiaaliavustus”, niiden kolmen
ensimmäisen kuukauden ajalta, jotka hän oleskelee vastaanottavan
jäsenvaltion alueella, ei ole ristiriidassa sen kanssa.

2)      Jäsenvaltion
lainsäädäntö, jonka nojalla muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta
evätään tietyt asetuksen N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella N:o 1244/2010, 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ”erityiset
maksuihin perustumattomat rahaetuudet”, jotka helpottavat pääsyä
työmarkkinoille, niiden kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta, jotka he
oleskelevat vastaanottavan jäsenvaltion alueella, ilman että heille
annettaisiin mahdollisuutta osoittaa tosiasiallista yhteyttä
vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinoihin, on ristiriidassa SEUT 45
artiklan 2 kohdan kanssa.

Linkki asiaan C-299/14

Eu:n tuomioistuimen tiedote asiasta 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments