Työpanokseen perustuva osakkeiden luovutushinta osakkaan lopettaessa työn ei ollut peiteltyä osinkoa tai veronkiertoa

6.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Pohjois-Suomen HAO:
Ennakkoratkaisu – Työpanososinko – Luovutusvoitto – Veron kiertäminen – Peitelty osingonjako

Tuloverolain 33 b §:n 3 momentin sanamuoto huomioon ottaen sen nojalla
ei voida katsoa tuon lainkohdan mukaiseksi ansiotuloksi vastiketta,
jonka Yhtiön osakas saa omistamiensa osakkeiden luovutuksesta Yhtiölle.
Hallinto-oikeus katsoi myös, että Yhtiöstä vähäistä suurempia määriä
palkkaa ja osinkoa nostaneen hakijan lopettaessa työskentelynsä Yhtiön
palveluksessa ja myydessä Yhtiölle kaikki osakkeensa asiassa ei voitu
katsoa, että hakijan työpanokseen perustuvan tulon kerryttäminen hänen
tulospisteensä toimintatulokseksi ja hänen osakkeidensa luovutushinnan
määrittäminen tulospisteen jakamatonta toimintatulosta vastaavaksi ei
vastaisi asian varsinaista ja luonnetta ja että tuohon järjestelyyn
olisi ryhdytty kokonaan tai pääasiassa henkilökohtaiseen työpanokseen
perustuvaan tuloon kohdistuvan ansiotulon verotuksen välttämiseksi.
Asiassa ei siten ole edellytyksiä verottaa osakkeista hakijalle
suoritettavaa vastiketta mainitun lainkohdan ja verotusmenettelystä
annetun lain 28 §:n nojalla ansiotulona. Kun hakija luovuttaa Yhtiölle
kaikki osakkeensa ja luovutus tapahtuu siinä yhteydessä, kun hakija
lopettaa työskentelynsä yhtiön palveluksessa, osakkeiden luovutuksen ei
ole katsottava tapahtuvan osingosta menevän veron välttämiseksi eikä
luovutushintaa ole pidettävä peitellyn osingon luonteisena.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments