Ruotsin korkein oikeus hylkäsi Julian Assangen valituksen vangitsemisasiassa

11.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen, HD) on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Julian Assangen valituksen siitä, että hänen vangitsemispäätöksensä pitäisi kumota. Päätös syntyi äänin 4-1, jossa vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos katsoi suhteellisuusperiaatteen tässä vaiheessa johtavan siihen, että vangitseminen ei ole enää kohtuullista.

HD perusteli ratkaisuaan seuraavasti:

17. Frågan är då om de brottsutredande myndigheterna ändå borde ha vidtagit alternativa åtgärder för att driva förundersökningen framåt och genomföra ett förhör med JA. Enligt riksåklagaren har förundersökningsledaren övervägt om förhör skulle kunna ske med JA utan att han är i Sverige, exempelvis genom videolänk, men har funnit att detta inte är lämpligt med hänsyn till utredningens karaktär. Förundersökningsledaren har inte tidigare sett några godtagbara, alternativa utredningsmetoder under den tid som JA har vistats på ambassaden.

18. Den nu mycket långa tid som häktningen har bestått måste vägas in i bedömningen och innebär ett ökat krav på de brottsutredande myndigheterna att undersöka vilka alternativa utredningsmöjligheter som står till buds för att driva förundersökningen framåt. I annat fall skulle en häktning – även med hänsyn till att den inte verkställts – kunna anses vara oförenlig med proportionalitetsprincipen.

19. Efter hovrättens beslut har förundersökningsledaren emellertid vidtagit åtgärder för att få till stånd ett förhör med JA i London. Det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger tungt. Med hänsyn härtill och till risken för att JA undandrar sig lagföring om häktningen hävs, kan en fortsatt häktning i nuläget anses förenlig med proportionalitetsprincipen. Det finns därför för närvarande inte skäl att häva beslutet. Vad JA har anfört i övrigt föranleder inte någon annan bedömning.

20. JAs överklagande ska alltså avslås.

Vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos perusteli kantaansa seuraavasti:

19. Förundersökningsledaren har nu vidtagit åtgärder för att få till stånd ett förhör med JA i London. Intresset av att utredningen kan fortsätta är, trots den långa häktningstiden, beaktansvärt. Det har emellertid under lång tid framstått som osäkert när ett överlämnande till Sverige kan ske. De åtgärder som nu har vidtagits borde ha påbörjats tidigare i syfte att ta reda på hur långt detta hade kunnat leda (jfr NJA 2007 s. 337). Mot denna bakgrund kan skälen för fortsatt häktning inte anses väga så tungt att de uppväger det intrång och men som åtgärden i praktiken skulle innebära för JA. Ett beslut om häktning står därför i nuläget i strid med proportionalitetsprincipen.

20. Överklagandet ska därför bifallas.

Koko päätös löytyy täältä: Ö 5880-14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments