Euroopan unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistaminen

11.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unionin tuomioistuin on äskettäin tehnyt unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista koskevan ehdotuksen, joka on Euroopan unionin neuvoston sille antaman periaatteellisen
hyväksynnän jälkeen tällä hetkellä Euroopan parlamentin tutkittavana

Uudistusehdotus on ensiarvoisen tärkeä, koska sillä pyritään vahvistamaan lainkäytön tehokkuutta kestävällä tavalla unionin kansalaisten etujen turvaamiseksi.

Ehdotuksen tausta: asiamäärän kasvu ja oikeudenkäyntien liiallinen kesto

Unionin yleinen tuomioistuin on ollut jo useita vuosia erittäin vaikeassa tilanteessa, joka johtuu sen käsiteltäväksi saatettujenasioiden jatkuvasta lisääntymisestä: kyseisessä tuomioistuimessa vireille saatettujen asioiden määrä on kasvanut vuoden 2000 398:sta vuoden 2014 912:een. Tämä huikea kasvu vaikuttaa rakenteelliselta ja uhkaa jatkua.

Tilanteesta selviytymiseksi on jo ryhdytty useisiin toimenpiteisiin, joilla on saavutettu merkittäviä tehokkuushyötyjä ja erinomaisia tuloksia ratkaistujen asioiden määrässä. Ponnisteluista huolimatta unionin yleinen tuomioistuin ei ole pystynyt hidastamaan vireillä olevien asioiden varaston kasvuvauhtia. Tästä seuraa, ettei unionin yleinen tuomioistuin pysty nykytilanteessa selviytymään kestävällä ja tehokkaalla tavalla niidenasioiden kasvaneesta määrästä ja vaikeusasteesta, jotka sen on käsiteltävä.

Tämän rakenteellisen ja kasvavan epätasapainon vuoksi erityisesti monitahoisten –kuten taloudellisia kysymyksiä koskevien –asioiden käsittelyaika on kasvanut. Tässä yhteydessä on muistutettava, että oikeudenkäynnin liiallinen kesto saattaa merkitä sitä, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa jokaiselle annettua oikeutta saada asiaansa tuomioistuinratkaisu kohtuullisessa ajassa loukataan, minkä seurauksena unioni voi joutua maksuvelvolliseksi vahingonkorvauskanteen yhteydessä,mistä aiheutuvat taloudelliset seuraukset rasittavat unionin talousarviota. Unionin yleisessä tuomioistuimessa onkin saatettu vuoden aikana vireille jo viisi vahingonkorvauskannetta, joilla vaadittujen korvausten yhteismäärä on 26,8 miljoonaa euroa.

Unionin tuomioistuimen ehdottama ratkaisu

Unionin tuomioistuin teki tähän haasteeseen vastaamiseksi jo vuonna 2011 ehdotuksen, jossa muun muassa esitettiin unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien määrän kasvattamista 27:stä 39:ään. Kyseinen Euroopan komission puoltama, Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä ja neuvoston periaatteellisesti hyväksymä ehdotus ei kuitenkaan toteutunut, koska jäsenvaltiot eivät päässeet sopuun lisätuomareiden nimittämistavasta.Unionin tuomioistuin kehitteli ehdotustaan vuonna 2014 neuvoston puheenjohtajamaan kehotuksesta tilanteen huononnuttua vuodesta 2011.

Ajantasaistetulla uudistusehdotuksella pyritään vahvistamaan unionin tuomioistuinjärjestelmän yleistä tehokkuutta ja toteuttamaan rakenteellisia ja kestäviä ratkaisuja.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments