OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä toukokuun alusta

10.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevat säännökset täsmentyvät toukokuun alusta. Uudet säännökset koskevat erityisesti vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Myös ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä lakiin tulee tarkat säännökset

Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset huomenna 10. huhtikuuta tulemaan voimaan 1.5.2015.

Sähköpostin ja internetin käyttö vankilan valvonnassa

Matkapuhelimen,
internetin ja sähköpostin käytöstä ja edellytyksistä sekä sähköisen
viestinnän valvonnasta on uudistetuissa laeissa täsmälliset säännökset.
Turvallisuusongelmien välttämiseksi ja estämiseksi sähköisen viestinnän
käytön laajentamisessa edetään kuitenkin hallitusti.

Jatkossa
vangille voidaan antaa tärkeästä syystä lupa sähköpostin lähettämiseen
ja vastaanottamiseen. Luvan myöntäminen edellyttää, ettei sähköpostin
käyttämisestä aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai
turvallisuudelle. Edellytyksenä on myös se, että viestin lähettäjästä ja
vastaanottajasta pystytään riittävästi varmistumaan.

Vangille
voidaan antaa lupa internetin käyttöön, jollei internetin käytöstä
aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle. Suljetussa
vankilassa luvan myöntäminen edellyttää myös sitä, että vangin
pääseminen muille kuin luvanmukaisille sivuille voidaan estää.

Vankilan
toimivalta valvoa sähköistä viestintää täsmentyy ja laajenee.
Sähköpostien lähettäminen tapahtuu vankilan palvelimen välityksellä.
Sähköpostien valvonnassa sovelletaan kirjeenvaihdon valvontaa koskevia
säännöksiä. Lupaa sähköiseen viestintään ei voida antaa
tutkintavangille, jolle on määrätty pakkokeinolain mukainen
yhteydenpitorajoitus.

Vangin tapaamisista ja tapaamisten valvonnasta täsmälliset säännökset

Vangin
tapaamista ja tapaamisten valvontaa koskevat säännökset uudistuvat
kokonaisuudessaan. Suljettujen vankiloiden ja avolaitosten
tapaamistiloista säännellään eri tavoin. Tapaamisen valvontaa koskevat
säännökset täsmentyvät.

Vangin ja alle 15-vuotiaan lapsen
tapaamisolosuhteita parannetaan. Suljetuissa vankiloissa tulee olla
soveltuvat tilat lapsen tapaamiseen. Tapaamisessa vangin ja lapsen
välinen koskettaminen on sallittua. Lakiin tulee nyt myös uusi säännös
alaikäisen tapaajan huoltajan suostumuksesta ja saattajasta.

Vankien
yhteydenpitomahdollisuuksia kauempana asuviin lähiomaisiin ja muihin
läheisiin parannetaan siten, että vangille voidaan antaa mahdollisuus
yhteydenpitoon videoyhteyden tai muun teknisen yhteyden välityksellä.

Tutkintavankien
mahdollisuudet päästä valvonnan alaisena vankilan ulkopuolelle
hoitamaan välttämättömiä ja kiireellisiä asioitaan paranevat.

Kurinpidon ja valvonnan sääntely tarkemmaksi

Yksinäisyysrangaistuksen enimmäispituus lyhenee 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen.

Eristämistarkkailua
koskeva säännös on aiempaa täsmällisempi. Eristämistarkkailussa olevaa
vankia, jota epäillään kehon sisäisestä huumausaineiden kuljettamisesta,
voidaan jatkossa valvoa myös valvontaan soveltuvaa vaatetusta eli ns.
tarkkailuhaalaria käyttäen. Tarkkailuvaatetusta käyttävä vanki tulee
viivytyksettä päästää WC-tiloihin, jos hän sitä pyytää.
Eristämistarkkailun enimmäisaika lyhenee nykyisestä.

Muutoksenhausta kokonaan uudet säännökset

Toukokuun
alusta alkaen laissa on mm. säännös tupakoinnin kieltämisestä myös
vankien asuintiloissa. Tupakointikielto vankien asuintiloissa edellyttää
kuitenkin sitä, että vangille on järjestetty mahdollisuus tupakointiin
muussa tilassa. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö päättää
tupakoinnin kieltämisestä ja antaa tarkempia määräyksiä tupakoinnin
järjestämisestä vankilan sisätiloissa.

Uudet säännökset vangin
ja tutkintavangin muutoksenhakuoikeudesta parantavat vankien
oikeusturvaa. Lakiin lisätty kattava luettelo muutoksenhakukelpoisista
päätöksistä ja muutoksenhakukielloista poistaa aiempien säännösten
tulkinnanvaraisuuden ja parantaa muutoksenhaun ennakoitavuutta.

Tuomioiden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitetään Rikosseuraamuslaitokselle

Toukokuun
alusta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät
tehtävät kuten yhteydenottaminen tuomittuun ja vankilaan
ilmoittautumismääräyksen toimittaminen hänelle keskitetään
Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä asti tehtäviä on hoitanut myös
ulosottolaitos. Vastaava muutos koskee yhdyskuntapalvelun ja
valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista.

Rikosseuraamuslaitos
saa lisää harkintavaltaa sen päättämisessä, milloin tuomittu alkaa
tuomiotaan suorittaa. Rikosseuraamuslaitos päättää jatkossa myös
vankeusrangaistuksen suorittamisen lykkäämisestä riippumatta siitä,
millä perusteella lykkäystä on anottu. Tähän asti Rikosseuraamuslaitos
on päättänyt ainoastaan terveydellisestä syystä anotun lykkäyksen
myöntämisestä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments