OM: Työryhmältä ehdotus kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyn tehostamisesta

16.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoituksena on panna täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistaa kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen

yöryhmän ehdotuksella luotaisiin puitteet sille, että Suomessa on
kattavasti direktiivin vaatimukset täyttäviä tuomioistuimen ulkopuolisia
riidanratkaisuelimiä, joiden käsiteltäväksi kuluttajat voivat saattaa
tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät valituksensa. Koska
Suomessa on kuluttajariitoja varten jo nykyisin kattava
riidanratkaisuelinten verkosto, työryhmä ei pidä uusien elinten
perustamista tarpeellisena.

Mietintö sisältää ehdotuksen laiksi,
jota sovellettaisiin niihin yksityisiin vaihtoehtoisiin
riidanratkaisuelimiin, jotka olisi ilmoitettu EU:n komission
riidanratkaisuelimistä ylläpitämään luetteloon. Laissa säädettäisiin
riidanratkaisuelimen kokoonpanosta sekä riidanratkaisusta vastaavien
henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta.
Lakiehdotus sisältää myös riidanratkaisuelimissä noudatettavaan
menettelyyn liittyviä säännöksiä, joista merkittävin on
ratkaisusuosituksen antamista koskeva 90 päivän määräaika.

Kuluttajariitalautakunnan toimintaa tehostettaisiin

Julkisista
riidanratkaisuelimistä kuluttajariitalautakunta ja
liikennevahinkolautakunta ehdotetaan ilmoitettavaksi komission
luetteloon. Lautakuntia koskeva lainsäädäntö tarkistettaisiin vastaamaan
direktiivin vaatimuksia. Lakeihin lisättäisiin muun muassa säännös
ratkaisusuositusten antamisesta 90 päivän määräajassa. Määräaika
edellyttäisi asioiden käsittelyn tehostamista molemmissa lautakunnissa.

Kuluttajariitalautakunnasta
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunta voisi
jättää sille tehdyn valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole
ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Muutoksella pyritään
tarkoituksenmukaistamaan kuluttajariita-asioiden käsittelyä
kokonaisuutena. Ohjaamalla kuluttaja ensin kuluttajaneuvontaan
edistettäisiin asian selvittämistä mahdollisimman kevyessä ja
vapaamuotoisessa menettelyssä.

Jos asia ei kuluttajaneuvonnassa
ratkea, se vietäisiin nykyiseen tapaan kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi. Näissä tapauksissa asian esiselvittäminen
kuluttajaneuvonnassa hyödyttäisi valituksen käsittelyä
kuluttajariitalautakunnassa ja parantaisi lautakunnan edellytyksiä antaa
suositus sille asetetussa määräajassa.

Kuluttajariitojen
verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevalla asetuksella perustetaan
sähköinen riidanratkaisufoorumi verkkokauppaa koskevia kuluttajariitoja
varten. Komission ylläpitämä foorumi toimii asiointipisteenä, jonka
kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa
jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle.
Riidanratkaisufoorumin toiminta alkaa tammikuussa 2016.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments