OM: Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen. Lausuntotiivistelmä

29.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö asetti 17.12.2013 työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyödyt ja haitat

ehtävänä oli selvittää korkeimman oikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden organisatorisesta yhdistämisestä aiheutuvat
vaikutukset oikeusturvaan sekä toiminnalliset hyödyt ja haitat, joita
yhdistäminen toisi mukanaan. Työryhmän tuli myös esittää arvionsa
mahdollisen yhtenäisen ylimmän tuomioistuimen asemasta
tuomioistuinlaitoksessa ja valtiollisessa järjestelmässä nykytilaan
verrattuna. Työryhmän työ pohjautuu Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa
vuosille 2013–2025 tehtyyn ehdotukseen.

Työryhmä luovutti
mietintönsä oikeusministerille tammikuussa 2015. Mietinnössä on
selvitetty korkeimpien oikeuksien asemaa, rakennetta ja toimintaa
nykyisessä kaksilinjaisessa tuomioistuinjärjestelmässä. Lisäksi on
arvioitu, toteuttaisiko yhdistetty ylin tuomioistuin korkeimpien
oikeuksien perustuslaillisen tehtävän ylimmän tuomiovallan käyttäjänä
paremmin ja tehokkaammin kuin kaksi erillistä korkeinta oikeutta ja mitä
hyötyjä ja haittoja yhdistämisestä aiheutuisi. Työryhmä on hahmottanut
kolme karkeaa mallia hyötyjen ja haittojen konkreettisemman arvioinnin
pohjaksi. Mallit kuvaavat kolmea eri vaihtoehtoa sen mukaan, mikä olisi
yhdistetyn tuomioistuimen tehtävä ja asiamäärä.

Oikeusministeriö
pyysi 20.1.2015 lausuntoa mietinnöstä yhteensä 93 taholta. Lisäksi
eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille
varattiin tilaisuus lausunnon antamiseen. Lausuntoja saatiin 72.
Julkaisu sisältää tiivistelmän työryhmän mietinnöstä annetuista
lausunnoista. Julkaisussa esitetään lausunnonantajien kannanottoja
mietinnöstä pääasiassa yleispiirteisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät
lausunnoista, joihin voi tutustua esimerkiksi valtioneuvoston
hankerekisterissä.

Korkeimpien oikeuksien organisatorinen
yhdistäminen jakaa lausunnonantajien mielipiteitä. Lausunnonantajien
voidaan kuitenkin katsoa olevan yhtä mieltä siitä, että
yhdistämistarpeen arvioinnissa keskeistä on yhdistämisen vaikutukset
lainkäytön laatuun ja kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments