KHO: Tieto äskettäin kuolleista paikallisista henkilöistä oli luovutettavissa sanomalehdelle

2.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:44

Väestötietojärjestelmä – Tietojen luovuttaminen – Toimituksellinen tarkoitus – Yksityiselämän suoja – Kuollut henkilö

Ahvenanmaalla ilmestyvää sanomalehteä julkaiseva yhtiö oli pyytänyt
saada väestötietojärjestelmästä tietoja äskettäin kuolleista
ahvenanmaalaisista. Pyyntö koski henkilöiden nimiä, asuinkuntaa,
syntymävuotta ja kuolinpäivää. Tarkoituksena oli julkaista tiedot
sanomalehden perhesivulla säännöllisesti, kerran viikossa.

Väestötietojärjestelmästä
ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukaan
väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa muun ohella sillä
perusteella, että hakijalla on oikeus käsitellä luovutettavia tietoja
henkilötietolain perusteella. Asiassa oli siten ratkaistava, salliko
henkilötietolaki tietojen käsittelyn ilmoitetussa tarkoituksessa.
Kysymys oli siitä, voitiinko ilmoitettua käyttötarkoitusta pitää
henkilötietolaissa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä
toimituksellisia tarkoituksia varten. Tarkoituksena oli julkaista tiedot
välittömästi sellaisenaan.

Koska tarkoituksena oli ilmaista
tietoja yleisölle ja koska toimituksellisten tarkoitusten käsitettä ei
unionin tuomioistuimen tietosuojadirektiivin (96/46/EY)
tulkintakäytäntökin huomioon ottaen voitu tulkita suppeasti, pyydettyjen
tietojen käsittelyä ilmoitetussa tarkoituksessa oli pidettävä
henkilötietolaissa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä
toimituksellisia tarkoituksia varten. Koska henkilötietolaki salli
tietojen luovuttamisen ilmoitettuun tarkoitukseen, tietojen
luovuttamiselle oli edellä tarkoitetut väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa
tarkoitetut edellytykset.

Tietojen luovuttaminen edellytti
lisäksi, että viimeksi mainitussa laissa tarkoitetut yleiset
edellytykset täyttyvät. Pyydettyjen tietojen voitiin luonnehtia kuuluvan
eräänlaisten väestötietojärjestelmän perustietojen piiriin eivätkä ne
yksityiselämän suojaa ajatellen olleet rinnastettavissa esimerkiksi
arkaluonteisiin tietoihin. Pyydettyjen tietojen laatu huomioon ottaen
niiden luovuttamisen ei voitu epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän
tai henkilötietojen suojaa taikka etuja tai oikeuksia. Tietojen
luovuttamiselle ei ollut muutakaan viimeksi mainitussa laissa
tarkoitetuista yleisistä edellytyksistä aiheutuvaa estettä.

Ks. KHO 2009:82.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments