Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – huhtikuu

30.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on 29.4. tehnyt 120 päätöstä, joista 38 koskee perusteltuja lausuntoja ja 6 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen

Suomea koskevat seuraavat:

Liikenne: Komissio kehottaa Suomea noudattamaan kabotaasia koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Suomea panemaan täysimääräisesti täytäntöön maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat EU:n säännöt (asetus (EY) N:o 1072/2009).
EU:n lainsäädäntö on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa
sovelletaan yhdenmukaisesti kriteereitä, joiden perusteella muista
jäsenvaltioista tuleville liikenteenharjoittajille annetaan pääsy niiden
kansallisille markkinoille. Tämä on tärkeää, jotta suositaan
maantiekuljetusten sellaisten sisämarkkinoiden toteutumista, joilla
vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet. EU:n sääntöjen mukaan
liikenteenharjoittajat, joilla on yhteisön liikennelupa, voivat ajaa
enintään kolme kansallista matkaa (kabotaasimatkaa) toisessa
(vastaanottavassa) jäsenvaltiossa toisesta jäsenvaltiosta tai
kolmannesta maasta tulevan kansainvälisen kuljetuksen jälkeen. EU:n
lainsäädäntöön ei sisälly muita rajoituksia. Suomen lainsäädännössä
asetetaan kabotaasiliikenteelle lisärajoitus (10 kuljetusta kolmen
kuukauden kuluessa). Komission mukaan lisärajoitus ei ole perusteltu.
EU:n lainsäädännön mukaan jokaiseen kabotaasimatkaan voi lisäksi
sisältyä useita lastaus- ja purkauspisteitä. Suomen lainsäädännön mukaan
kutakin purkamista pidetään yhtenä kabotaasimatkana. Komission mukaan
tämäkään lisärajoitus ei ole perusteltu. Suomelle on lähetetty kehotus
perustellun lausunnon muodossa. Suomella on kaksi kuukautta aikaa
vastata komissiolle. Jos Suomi ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla,
komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea tehostamaan lintujen suojelua

Euroopan komissio on kehottanut Suomea saattamaan metsästyslainsäädäntönsä lintudirektiivin mukaiseksi. Lintudirektiivin nojalla luonnonvaraisten lintujen tappaminen on kiellettyä, mutta joitakin lajeja kuten haahkoja (Somateria mollissima)
voidaan metsästää, kunhan se ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien
aikana. Tämän vesilintulajin pienenevästä kannasta huolimatta Suomi
sallii koirashaahkojen metsästyksen niiden lisääntymisaikana, mikä on
lintudirektiivin mukaan jyrkästi kielletty. Komissio lähetti Suomelle
täydentävän virallisen ilmoituksen 22. marraskuuta 2012. Koska haahkojen
kesämetsästys jatkuu eikä Suomi ole toteuttanut toimenpiteitä
direktiivin vaatimusten noudattamiseksi, komissio lähettää sille nyt
perustellun lausunnon. Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa,
komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments