EU:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

24.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 13 artiklan 2 kohta ja 17 artikla – Satunnainen työskentely jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa – Sovellettava lainsäädäntö – Asuinvaltion päätös olla myöntämättä lapsilisiä ja alentaa vanhuuseläkettä

Ennakkoratkaisupyynnön  oli  esittänyt Centrale Raad van Beroep (Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin
ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle
saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97
(EYVL 1997, L 28, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006
annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1992/2006 (EUVL L 392, s. 1; jäljempänä asetus N:o 1408/71),
13 artiklan 2 kohdan ja 17 artiklan sekä SEUT 20, SEUT 21 ja SEUT
45 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisua
on pyydetty kolmessa riita-asiassa, joissa kantajina ovat
C. E. Franzen, H. D. Giesen ja F. van den Berg ja vastaajana Raad van
bestuur van de Sociale verzekeringsbank (sosiaaliturvalaitoksen
hallintoneuvosto, jäljempänä SVB) ja joissa on kyse mainitun
viranomaisen päätöksistä evätä Franzenilta lapsilisät ja alentaa
Giesenille myönnettyä puolisoetuutta ja van den Bergille myönnettyä
vanhuuseläkettä.

Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna
2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena
kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2006, 13 artiklan 2 kohdan
a alakohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltiossa asuva henkilö, joka
kuuluu asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna,
soveltamisalaan ja joka työskentelee muutamana päivänä viikossa
satunnaisesta työstä tehdyn sopimuksen perusteella toisessa
jäsenvaltiossa, on työskentelyjäsenvaltion lainsäädännön alainen sekä
niinä päivinä, joina hän tekee palkattua työtä, että niinä päivinä,
joina hän ei tee työtä.

2)      Asetuksen
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle
saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella N:o 1992/2006, 13 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, luettuna
yhdessä sen 1 kohdan kanssa, on tulkittava siten, ettei se ole esteenä
sille, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisissa olosuhteissa
työskentelyjäsenvaltion lainsäädännön alainen siirtotyöläinen saa
asuinjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla viimeksi mainitun
jäsenvaltion vanhuusvakuutusjärjestelmään liittyvät etuudet ja
perheavustukset.

Linkki asiaan C-382/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments