OM: Kuluttaja-asiamiehelle ehdotetaan tehokkaampia keinoja puuttua lainrikkomuksiin

5.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön työryhmä haluaa kuluttaja-asiamiehelle nykyistä paremmat keinot puuttua kuluttajansuojalainsäädännön vastaisiin toimiin

Jatkossa kuluttaja-asiamiehen elinkeinonharjoittajalle määräämä kielto
jatkaa lainvastaista menettelyä pysyisi voimassa, vaikka
elinkeinonharjoittaja vastustaisi kieltoa.

Tavoitteena on turvata toimivat markkinat lisäämällä valvonnan
uskottavuutta ja lainsäädännön noudattamista. Erityisesti tarkoituksena
on saada selvät rikkomukset päättymään nykyistä nopeammin ja siten
vähentää lainvastaisesta menettelystä aiheutuvia menetyksiä kuluttajille
ja kilpailijoille.

Lähtökohtana on kuten ennenkin saada
lainvastaisuudet päättymään ensin neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät
johda tulokseen, kuluttaja-asiamies voi kieltää lainvastaisen
markkinoinnin tai kohtuuttoman sopimusehdon käytön.

Nykyisin
elinkeinonharjoittaja voi syytä ilmoittamatta vastustaa annettua
kieltoa, jolloin kielto raukeaa ja kuluttaja-asiamiehen on haettava
kieltopäätöstä markkinaoikeudelta. Työryhmän ehdotuksen mukaan kielto ei
raukeaisi enää pelkällä ilmoituksella, vaan elinkeinonharjoittajan
pitäisi saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa
tiedon saatuaan tai päätös jää pysyväksi.

Lisäksi ehdotuksen
mukaan kuluttaja-asiamies voisi hakea seuraamusmaksua, jos
elinkeinonharjoittaja rikkoo laissa yksilöityjä markkinointia ja
sopimuksentekoprosessia koskevia säännöksiä tahallaan tai
huolimattomuudesta. Seuraamusmaksu olisi 1 000 – 100 000 euroa, ja sen
suuruuteen vaikuttaisivat rikkomuksen laatu, laajuus ja kestoaika.
Enintään maksu voisi olla 10 prosenttia elinkeinonharjoittajan edeltävän
vuoden liikevaihdosta tai henkilön verotuksen mukaisista tuloista.

Työryhmä
laajentaisi myös aluehallintovirastojen toimivaltaa niin, että ne
valvoisivat hinnan ilmoittamisen lisäksi markkinointia muiltakin osin.
Tällä halutaan parantaa mahdollisuuksia valvoa sellaisten
elinkeinonharjoittajien toimintaa, jotka toimivat pelkästään
paikallisesti. Aluehallintovirasto voisi määrätä
elinkeinonharjoittajalle kiellon jatkaa lainvastaista markkinointia, jos
säännösten soveltamiskäytäntö on vakiintunut ja lainrikkomus ilmeinen.
Valvontatehtävässä aluehallintovirastot toimisivat kuluttaja-asiamiehen
alaisina.

Työryhmän mietintö liittyy valtioneuvoston
kuluttajapoliittiseen ohjelmaan vuosille 2012 – 2015, jossa päätettiin
selvittää kuluttajaviranomaisten keinovalikoiman tarkoituksenmukaisuus.
Kuluttajaviranomaisten valvontatyön edellytyksiin on kiinnitetty
huomiota sekä valtion tilintarkastajien kertomuksissa että Kilpailu- ja
kuluttajaviraston oikeudellisen toiminnan arvioinnissa.

– On
tärkeää, että kuluttajaviranomaisten käytettävissä olevaa
keinovalikoimaa on pohdittu. Seuraavaksi työryhmän mietintö lähtee
laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen asiaa arvioidaan saadun
palautteen perusteella, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Eriävän mielipiteen työryhmän mietintöön jättivät Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments