OM: Eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistaminen. Lausuntotiivistelmä

26.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Julkaisu sisältää tiivistelmän lausunnoista, jotka annettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Julkaisussa esitetään lausunnonantajien kannanottoja luonnoksesta
pääasiassa hyvin yleispiirteisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät
lausunnoista, joihin voi tutustua esimerkiksi oikeusministeriön
verkkosivuilla tai valtioneuvoston hankerekisterissä.

Oikeusministeriö
pyysi 20.12.2013 lausuntoa luonnoksesta 109 taholta. Lisäksi eduskunnan
oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille varattiin
tilaisuus lausunnon antamiseen. Lausunto saatiin 85 taholta.
Lausuntopalaute oli pääosin myönteistä.

Luonnoksessa esitettiin
muutoksia hallintolakiin, hallintolainkäyttölakiin, uhkasakkolakiin ja
213 muuhun lakiin. Keskeisimpinä ehdotuksina olivat
oikaisuvaatimusmenettelyn ja valitusluvan käyttö nykyistä laajemmin
hallintoasioiden muutoksenhaussa. Muita ehdotuksia olivat muun muassa
ministeriöiden päätöksistä tehtävien valitusten ohjaaminen korkeimman
hallinto-oikeuden sijaan hallinto-oikeuteen, päätöksen täytäntöönpanoa
valituslupa-asiassa koskevan säännöksen tarkistaminen, Helsingin
hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusten hajauttaminen, hallintolain
eräiden säännösten tarkistaminen oikaisuvaatimusmenettelyä koskien sekä
hallintolainkäyttölain valitusperusteen täsmentäminen niin, että
valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lain
vastainen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments