Markkinaoikeus pyysi ennakkoratkaisua maantieteellisten merkintöjen suojasta

4.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Viiniverla Oy > Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

ennakkoratkaisupyyntö – maantieteellisten merkintöjen suoja

1. Asiassa on kysymys siitä, loukkaako nimen Verlados käyttö omenasta
tislatulle alkoholijuomalle nimelle Calvados annettavaa tislattujen
alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja
maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (EUVL L 39, s. 16) 16 artiklassa
tarkoitettua maantieteellisten merkintöjen suojaa. Kysymys on
erityisesti siitä, syntyykö nimestä Verlados asetuksessa tarkoitettu
mielleyhtymä suojattuun maantieteelliseen merkintään Calvados.

2.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä myös
Valvira) on 18.11.2013 tekemällään päätöksellä (dnro 73/99/2013)
kieltänyt Viiniverla Oy:tä alkoholilain 49 §:n 2 momentin perusteella
luovuttamasta Verlados-nimisen alkoholijuoman markkinoille 1.2.2014
alkaen.

ENNAKKORATKAISUKYSYMYKSET

35. Markkinaoikeus on, varattuaan
asianosaisille tilaisuuden lausua ennakkoratkaisupyynnön sisällöstä,
päättänyt lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin tuomioistuimelta
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla
ennakkoratkaisun seuraavista kysymyksistä:

1. Onko arvioitaessa
tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä,
merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (EUVL L
39, s. 16) 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun mielleyhtymän
syntymistä käytettävä perusteena tavanomaisesti valistunutta,
kohtuullisen tarkkaavaista ja huolellista keskivertokuluttajaa.

2.
Arvioitaessa kansallisesti nimityksellä Verlados markkinoitavan
omenasta tislatun väkevän alkoholijuoman mainitun nimityksen käytön
kieltämistä maantieteellisen merkinnän Calvados suojaamiseksi, mitä
merkitystä seuraavilla seikoilla on asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan b
alakohdassa tarkoitetun mielleyhtymän käsitteen tulkinnassa ja mainitun
asetuksen soveltamisessa:

a. nimityksen Verlados alkuosa Verla on suomalainen kylä, jonka nimen suomalainen kuluttaja saattaa tunnistaa;

b. nimityksen Verlados alkuosa Verla viittaa Verlados-tuotteen valmistajaan Viiniverla Oy:öön;

c.
Verlados on Verlan kylässä valmistettu paikallinen tuote, jota on myyty
keskimäärin pari sataa litraa vuodessa tilan omassa ravintolassa ja
lisäksi rajoitetusti tilauksesta alkoholilaissa tarkoitetussa valtion
omistamassa alkoholiyhtiössä;

d. sanoissa Verlados ja Calvados on
vain yksi yhteinen tavu (dos) kolmesta tavusta, mutta toisaalta sanojen
viimeiset neljä kirjainta (ados) eli puolet kummankin sanan kaikista
kirjaimista ovat samoja?

3. Jos asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan
b alakohdassa tarkoitetun mielleyhtymän katsotaan syntyvän, voidaanko
nimityksen Verlados käyttö kuitenkin oikeuttaa jonkin edellä mainitun
tai muun seikan perusteella, kuten sen seikan perusteella, ettei
ainakaan suomalaiselle kuluttajalle voi syntyä sellaista käsitystä, että
Verlados-tuote olisi valmistettu Ranskassa?

36. Saatuaan unionin
tuomioistuimen ennakkoratkaisun yllä oleviin kysymyksiin markkinaoikeus
ratkaisee täällä vireillä olevan asian.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments