KHO pyytää EUT:n ennakkoratkaisua raippaveron syrjivyydestä

6.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:30

Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tuloverotus – Ennakkoperintä – Eläketulon lisävero – Unionin oikeuden soveltamisala – Ikään perustuvan syrjinnän kielto – Työsyrjintädirektiivi – Euroopan unionin perusoikeuskirja

Eläketulon lisäveroa koskevaa lakia tuloverolain muuttamisesta
(785/2012) on sovellettu ensimmäisen kerran vuodelta 2013 toimitetussa
verotuksessa. Luonnollisen henkilön on mainitun lain 124 §:n 1 momentin
ja 4 momentin nojalla suoritettava valtiolle progressiivisen
tuloveroasteikon perusteella määräytyvän tuloveron lisäksi eläketulosta
eläketulon lisäveroa 6 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä
eläketulovähennyksen määrällä ylittää 45 000 euroa.

Korkeimmassa
hallinto-oikeudessa oli verovelvollisen valituksesta ratkaistavana muun
ohella kysymys siitä, kuuluuko mainittu eläketulon lisäveroa koskeva
tuloverolain sääntely unionin oikeuden soveltamisalaan ja siitä, ovatko
unionin oikeuden ikään perustuvan syrjinnän kieltoa koskevat säännökset
esteenä mainitulle sääntelylle.

Korkein hallinto-oikeus
päätti esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan SEUT 267 artiklassa
tarkoitetun ennakkoratkaisupyynnön:

1. Onko yhdenvertaista
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yhteisistä puitteista annetun
neuvoston direktiivin 2000/78/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
säännöksiä tulkittava siten, että eläketulon lisäveroa koskevien
tuloverolain 124 §:n 1 ja 4 momentin säännösten kaltainen kansallinen
sääntely kuuluu unionin oikeuden soveltamisalaan ja tätä myöden Euroopan
unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ikään
perustuvan syrjinnän kieltoa koskeva säännös tulee asiassa
sovellettavaksi?

Kysymykset 2 ja 3 on esitetty vain siinä
tapauksessa, että unionin tuomioistuin vastaa kysymykseen 1 siten, että
asia kuuluu unionin oikeuden soveltamisalaan:

2. Jos
vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myönteinen, onko direktiivin
2000/78/EY 2 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan 2 kohdan a tai b alakohdan
sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohdan säännöksiä
tulkittava siten, että ne ovat esteenä eläketulon lisäveroa koskevien
tuloverolain 124 §:n 1 ja 4 momentin säännösten kaltaiselle
kansalliselle sääntelylle, jonka perusteella luonnollisen henkilön
saamasta eläketulosta, jonka saaminen perustuu ainakin välillisesti
henkilön ikään, kannetaan tietyissä tilanteissa enemmän tuloveroa kuin
vastaavan suuruisesta palkkatulosta kannettaisiin?

3.
Mikäli mainitut direktiivin 2000/78/EY ja Euroopan unionin
perusoikeuskirjan säännökset ovat esteenä eläketulon lisäveron
kaltaiselle kansalliselle sääntelylle, tulee asiassa vielä
arvioitavaksi, onko mainitun direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava
siten, että eläketulon lisäveron kaltaista kansallista sääntelyä voidaan
kuitenkin pitää tavoitteeltaan mainitussa direktiivin säännöksessä
tarkoitetulla tavalla objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltuna,
erityisesti työllisyyspoliittisen, työmarkkinoita tai ammatillista
koulutusta koskevan oikeutetun tavoitteen perusteella, kun tuloverolain
esitöissä julkituotuna tavoitteena on eläketulon lisäveron avulla kerätä
verotuloja maksukykyisiltä eläketulon saajilta, kaventaa eläketulon ja
palkkatulon veroasteiden eroa sekä parantaa ikääntyneiden kannustimia
töissä jatkamiseen?

Äänestys 4-1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments