Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus maahanmuuttoa koskevassa asiassa

23.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivi 2003/86/EY – Perheiden yhdistäminen – Kolmansien maiden kansalaiset – 7 artiklan 2 kohta – Kotouttamistoimenpiteet – Virallisen kielen perustaitojen ja maata koskevan tuntemuksen osoittaminen

Käsiteltävässä asiassa
on kyse siitä, voidaanko kolmannen maan kansalaiselta edellyttää, että
hän suorittaa hyväksyttävästi jäsenvaltion kieltä ja maantuntemusta
käsittelevän kokeen, ennen kuin hänen sallitaan tulla
perheenyhdistämisen perusteella kyseiseen jäsenvaltioon, jossa jo
oleskelee laillisesti hänen aviopuolisonsa, joka on samoin kolmannen
maan kansalainen.

Tässä yhteydessä unionin tuomioistuimen on tulkittava oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86(2)
(jäljempänä perheenyhdistämisdirektiivi) 7 artiklaa ja arvioitava, onko
kyseinen koe sallittu ”kotouttamistoimenpide”, jota jäsenvaltio voi
mainitun säännöksen nojalla vaatia kolmannen maan kansalaista, joka
haluaa muuttaa Alankomaihin, noudattamaan.

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Oikeudesta
perheenyhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86/EY 7 artiklan 2 kohta
ja suhteellisuusperiaate eivät ole esteenä pääasian oikeudenkäynnissä
kyseessä olevan kaltaisen kotouttamistoimenpiteen soveltamiselle, jos
siihen sisältyvä koevelvoite raukeaa tapauksissa, joissa perheenjäsenen,
joka haluaa muuttaa Alankomaihin, ei hänen yksilöllinen tilanteensa
huomioon ottaen voida kohtuudella odottaa suorittavan koetta tai jos
yksittäistapauksen erityisten olosuhteiden vuoksi on perusteita, jotka
edellyttävät maahantulon sallimista siitä huolimatta, ettei koetta ole
suoritettu hyväksyttävästi. Tämän arvioiminen on ennakkoratkaisua
pyytäneen tuomioistuimen asia.

2)      Direktiivi
2003/86/EY on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa pääasian
oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaiseen kotouttamiskokeeseen
liittyy maksuja, jos kyseiset maksut ja niiden periminen ovat omiaan
estämään perheenjäseniä, jotka haluavat muuttaa Alankomaihin,
käyttämästä oikeutta perheenyhdistämiseen.

Linkki asiaan C-153/14

Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedote asiasta 


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments