EU:n tuomioistuimen tuomio sisäpiiritietoa koskevassa asiassa

11.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 2003/6/EY – 1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohta – Direktiivi 2003/124/EY – 1 artiklan 1 kohta – Sisäpiiritieto – Täsmällisen tiedon käsite – Tietyn suuntainen mahdollinen vaikutus rahoitusvälineiden hintaan

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt  Cour de cassation (Ranska).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden
väärinkäyttö) 28.1.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/6/EY (EUVL L 96, s. 16) 1 artiklan ensimmäisen kohdan
1 alakohdan sekä direktiivin 2003/6 täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon
määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän
osalta 22.12.2003 annetun komission direktiivin 2003/124/EY (EUVL
L 339, s. 70) 1 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Jean-Bernard
Lafonta ja Autorité des marchés financiers
(arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä AMF) ja jossa on kyse AMF:n
seuraamuksista vastaavan lautakunnan 13.12.2010 tekemästä päätöksestä
määrätä Lafontalle rahamääräinen seuraamus siitä, ettei hän ole
ilmoittanut yleisölle muun muassa tietoja, jotka koskevat sellaisen
rahoitustoimen toteuttamista, jonka avulla Wendel SA saattoi hankkia
huomattavan omistusosuuden Saint-Gobain-konsernin (jäljempänä
Saint-Gobain) osakekannasta.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Sisäpiirikaupoista
ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28.1.2003
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY
1 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohtaa ja direktiivin 2003/6
täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä
markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta 22.12.2003 annetun
komission direktiivin 2003/124/EY 1 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, ettei niissä edellytetä, että jotta tietoja voidaan pitää
kyseisissä säännöksissä tarkoitettuina täsmällisinä tietoina, niistä on
voitava päätellä riittävällä todennäköisyydellä, että niistä
asianomaisten rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti aiheutuva
vaikutus tulee olemaan tietyn suuntainen sen jälkeen, kun tiedot on
julkistettu.

Linkki asiaan C-628/13

Linkki Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments