Sotainvalideja syrjittiin kun eivät saa vapaasti luovuttaa kesämajojaan

19.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:25

Kunnallisasia – Maanvuokrasopimuksen solmiminen – Harkinnanvarainen viranomaistoiminta – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Sotainvalidiasema – Muuhun asemaan perustuva syrjintä – Hyväksyttävä peruste

Helsingin kaupungilla oli Lauttasaaressa kesämaja-alueita.
Kaupunginhallitus oli päättänyt, että sotainvalidien kesämaja-alueella
olevien majanpaikkojen pito rajoitetaan helsinkiläisille
sotainvalideille ja heidän leskillensä ja että vuokraoikeuden voi
luovuttaa vain toiselle sotainvalidille tai toisaalta siirtymään
joutuville kesämajalaisille. Muiden kesämaja-alueiden vuokralaisten
osalta kaupunki oli aikanaan luopunut vuokraoikeuden siirtämistä
koskevista rajoituksista. Kaupunginhallitus oli todennut asemakaavan
toteuttamisen edellyttävän majanpaikkojen vähentämistä, ja
sotainvalidien kesämajatoiminnan oli ennakoitu loppuvan. Asiassa oli
kysymys siitä, oliko sotainvalidit ja heidän leskensä sekä perillisensä
asetettu perustuslain 6 §:n 1 momentista ilmenevän yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen vastaisesti sotainvalidiaseman perusteella
eriarvoiseen asemaan muiden kesämaja-alueiden vuokralaisiin nähden.

Koska
vuokrasopimuksen solmimisessa on kysymys yksityisoikeudellisesta
sopimuksesta, josta kaupunki voi lähtökohtaisesti harkintansa mukaan
päättää, kysymys oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. lisäpöytäkirjan 1
artiklan soveltamisalaan kuuluvasta harkinnanvaraisesta
viranomaistoiminnasta. Mainitussa artiklassa on kielletty paitsi siinä
nimenomaisesti mainituilla varsinaisilla syrjintäperusteilla tapahtuva
syrjintä myös muu asemaan perustuva syrjintä. Korkein hallinto-oikeus
arvioidessaan kaupunginhallituksen päätöksen lainmukaisuutta
perustuslain 6 §:n 1 momentin sekä mainitun 12. lisäpöytäkirjan 1
artiklan pohjalta katsoi, että sotainvalideja ja heidän leskiään sekä
perillisiään oli perustuslain 6 §:n 1 momentista ilmenevän
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti kohdeltu
sotainvalidiaseman perusteella ilman hyväksyttävää perustetta eri lailla
kuin muita kesämaja-alueiden vuokralaisia. Tämän vuoksi
kaupunginhallituksen valitus hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla
kaupunginhallituksen päätökset oli kumottu, hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments