KKO:n täysistunto: Hovista poisjääneen valitus oli tutkittava!

17.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus muutti aikaisempaa linjaansa ja katsoi perustuslain vastaiseksi jättää valitus sillensä kun valittaja ei ole saapunut pääkäsittelyyn.
KKO 2015:14 ja KKO 2015:15

KKO 2015:14:

Käräjäoikeudessa rikoksista tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen
vaatien syytteiden hylkäämistä. A oli kutsuttu hovioikeuden
pääkäsittelyyn asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti uhalla,
että valitus jätetään hänen poissa ollessaan sillensä. Hovioikeus jätti
valituksen rangaistuksen mittaamista lukuun ottamatta sillensä A:n
poissaolon johdosta, vaikka pääkäsittelyssä oli ollut paikalla hänen
puolustajansa.

A:n kantelun johdosta Korkein oikeus katsoi, että
valituksen sillensä jättäminen oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 29 §:n ja
26 luvun 20 §:n 1 momentin nojalla oli tässä tapauksessa perustuslain
106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohdan ja perustuslain 21 §:n
kanssa. Koska mainittuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä ei olisi tullut
soveltaa, sillensäjättämispäätökset poistettiin, hovioikeuden myöhemmin
pääasiassa antama tuomio kumottiin ja asia palautettiin hovioikeuteen
uudelleen käsiteltäväksi. Vrt. KKO:2012:49 KKO:2011:30 KKO:2004:94.

Täysistunto

Katso myös samaa aihetta koskeva KKO:2015:15

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments