EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

27.2.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Jäsenvaltion kansalainen – Asuinpaikka toisessa jäsenvaltiossa – Merentakaisessa maassa tai merentakaisella alueella suoritettavat opinnot – Oikeuden säilyttäminen korkeakouluopintoja varten myönnettävään rahoitukseen – ˮKolme vuotta kuudestaˮ ‑säännön mukainen asumista koskeva edellytys – Rajoitus – Perustelut

Ennakkoratkaisupyynnön on esittänyt  Centrale Raad van Beroep (Alankomaat).

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 20, SEUT 21 ja SEUT 45 artiklan sekä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15.10.1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (EYVL L 257, s. 2) 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain B. Martens ja Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (opetus‑, kulttuuri‑ ja tiedeministeri, jäljempänä ministeri) ja joka koskee viimeksi mainitun esittämää vaatimusta palauttaa Martensille korkeakouluopintoja varten myönnetty rahoitus (jäljempänä opintotuki) sillä perusteella, ettei Martens täyttänyt kansallisessa lainsäädännössä säädettyä edellytystä, jonka mukaan hänen olisi täytynyt asua Alankomaissa kolme vuotta niistä kuudesta vuodesta, jotka edeltävät hänen kirjoittautumistaan suorittamaan opintoja Alankomaiden ulkopuolella (jäljempänä kolme vuotta kuudesta ‑sääntö). 

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT 20 ja SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa asetetaan sen edellytykseksi, että kyseisen valtion ulkopuolella suoritettaviin korkeakouluopintoihin tarkoitetun opintotuen myöntämistä jatketaan, se, että tällaista tukea hakeva opiskelija on asunut mainitussa valtiossa vähintään kolme vuotta niistä kuudesta vuodesta, jotka edeltävät opiskelijan kirjoittautumista suorittamaan mainittuja opintoja.

Linkki asiaan C-359/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments