SM: Selvitys kartoittaa säilöönoton vaihtoehtoja

18.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriön selvitys ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehdoista on valmistunut. Selvitys liittyy säilöönottoa koskevaan hallituksen esitykseen, joka annettiin eduskunnalle syyskuussa 2014

Valtioneuvosto totesi käsittelyn yhteydessä, että tavoitteena on
laajentaa säilöönottokielto koskemaan kaikkia maasta poistettavia
yksintulleita alaikäisiä.

Selvityksessä tarkastellaan ulkomaalaislain mukaisten turvaamistoimien
nykytilannetta Suomessa, vertaillaan kansainvälisiä käytäntöjä ja
esitetään neljä toimenpidettä säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseksi.
Erityisesti vaihtoehtoja on etsitty lasten säilöönotolle.

Säilöönotto on yksi ulkomaalaislain tarkoittamista turvaamistoimista,
joiden tarkoituksena on esimerkiksi helpottaa henkilön maasta
poistamista.

Säilöönotto on jo tällä hetkellä viimesijainen turvaamistoimi. Kynnys
säilöönotolle on korkea, erityisesti alaikäisten kohdalla. Eduskunnan
käsittelyssä oleva esitys kieltää ilman huoltajaa olevien
turvapaikanhakijalasten säilöönoton. Yksin tullutta alle 15-vuotiasta
lasta ei saisi ottaa säilöön edes maastapoistamispäätöksen jälkeen.

Neljä toimenpidettä säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseksi

Selvityksessä esitetään neljä mahdollista toimenpidettä
turvaamistoimien kehittämiseksi. Näistä kaksi ensimmäistä voidaan ottaa
välittömästi käyttöön, mutta kaksi viimeistä olisivat Suomessa uusia ja
tarvitsevat riittävän valmistelun.

1) Nykyisten turvaamistoimien käytön tehostaminen ja parempi tilastointi

Säilöönoton nykyisten vaihtoehtojen käytön tehostaminen edellyttää,
että säilöönottoa koskeva hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa.
Esityksessä puututaan useisiin nykykäytännön ongelmakohtiin. Nykyisin
esimerkiksi ilmoittautumisvelvollisuuden voi täyttää vain poliisi- tai
rajavalvontaviranomaisen luona. Jatkossa ilmoittautumisen voisi hoitaa
vastaanottokeskuksessa.

2) Yhteistyö lastensuojeluviranomaisten kanssa

Lapsen säilöönottoa harkittaessa on jo nykyisen lain nojalla pyydettävä
sosiaaliviranomaisen lausunto lapsen etuun liittyvistä seikoista.
Jatkossa näissä tilanteissa olisi entistä tarkemmin selvitettävä,
voisivatko lastensuojelun toimenpiteet olla säilöönoton vaihtoehtona.

3) Asuinpaikkavelvoitteet

Säilöönoton vaihtoehtona monissa maissa ovat asuinpaikkaa koskevat
velvoitteet, mikä Suomessa tarkoittaisi valvottua asumista
vastaanottokeskuksessa. Ilman huoltajaa olevat lapset asuisivat
ryhmäkodeissa tai tukiasuntoloissa. Etuna säilöönottoon verrattuna on
mahdollisuus elää normaalimpaa arkea.

4) Sähköinen valvonta

Sähköisellä valvonnalla tarkoitetaan henkilön liikkumisen rajoittamista
ja valvontaa seurantalaitteen avulla. Käytännössä henkilölle
asetettaisiin asuinpaikkavelvoite, jota valvottaisiin sähköisesti.
Oikeusministeriö selvittää parhaillaan sähköisen valvonnan hyödyntämistä
tutkintavankeuden vaihtoehtona. Työryhmän mietintö valmistuu keväällä
2015. Tämän selvitystyön hyödyntäminen valmistelussa on tärkeää.

Kansainvälisesti säilön vaihtoehdot ovat vasta kehittymässä

Selvityksen kansainvälinen vertailu perustuu suurelta osin Euroopan
muuttoliikeverkoston (EMN) tänä syksynä valmistuneeseen tutkimukseen,
joka kattaa 26 Euroopan maata. Vertailusta käy ilmi, että vaihtoehtoiset
turvaamistoimet ovat monessa maassa vielä kehittymässä, eikä kattavia
tilastoja niiden käytettävyydestä ole saatavilla. Säilöönotosta ei ole
missään vertaillussa maassa voitu kokonaan luopua, mutta siihen
turvaudutaan vaihtoehtojen kehittyessä harvemmin.

Valmistelu etenee

Valmistelu jatkuu hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments