OM: Rikosuhrimaksulaki. Lausuntotiivistelmä

3.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntopyynnön kohteena olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi rikosuhrimaksulaki ja muutettavaksi sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja velkojien maksusaantijärjestyksestä annettua lakia

Esitysluonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijöiltä
perittävä rikosuhrimaksu ja tehtäväksi rikosuhrimaksujärjestelmän
edellyttämät muutokset edellä mainittuihin lakeihin.

Oikeusministeriö
pyysi luonnoksesta kirjallisen lausunnon 56 viranomaiselta,
organisaatiolta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Korkeimmalle oikeudelle
varattiin tilaisuus lausua ehdotuksesta. Lausuntoja saatiin yhteensä
35. Pyydettyjä lausuntoja saatiin 32, minkä lisäksi lausuntopalvelu.fi
-verkkopalvelun kautta antoi lausuntonsa kolme yksityishenkilöä.

Enemmistö
lausunnonantajasta ilmaisi kannattavansa rikosuhrimaksun käyttöönottoa.
Kuusi lausunnonantajaa oli sitä mieltä, että rikosuhrimaksua koskevan
lain säätäminen ei ole paras keino tavoitteisiin pääsemiseksi. Kaksi
kolmesta lausunnon antaneesta yksityishenkilöstä suhtautui esitykseen
täysin kielteisesti. Useat lausunnot sisälsivät muutos- tai
tarkennusehdotuksia yksityiskohtiin sekä toiveita jatkovalmistelussa
huomioon otettavista asioista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments