EU:n tuomioistuin ottaa kantaa sopimusluonnokseen, joka koskee Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen, ja yksilöi ongelmia, jotka liittyvät kyseisen luonnoksen yhteensopivuuteen unionin oikeu

31.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eu:n tuomioistuin katsoi, että sopimusluonnos, joka koskee Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeussopimukseen, ei ole sopusoinnussa unionin
oikeussääntöjen kanssa

Suunniteltu
sopimus ei ole sopusoinnussa SEU 6 artiklan 2 kohdan eikä pöytäkirjan EU
N:o 8 kanssa, koska

–      sillä
voidaan puuttua unionin oikeuden erityispiirteisiin ja rajoittaa sen
itsenäisyyttä siltä osin kuin siinä ei varmisteta ihmisoikeussopimuksen
53 artiklan ja perusoikeuskirjan 53 artiklan välistä yhteensovittamista,
siinä ei estetä jäsenvaltioiden välillä unionin oikeudessa vallitsevan
keskinäisen luottamuksen periaatteen loukkaamisen vaaraa eikä siinä
määrätä mitään kuudennellatoista pöytäkirjalla käyttöön otetun
järjestelyn ja SEUT 267 artiklassa määrätyn ennakkoratkaisumenettelyn
välisestä suhteesta

–      sillä
voidaan vaikuttaa SEUT 344 artiklan soveltamiseen siltä osin kuin siinä
ei suljeta pois mahdollisuutta siitä, että jäsenvaltioiden väliset tai
jäsenvaltioiden ja unionin väliset riidat, jotka koskevat
ihmisoikeussopimuksen soveltamista unionin oikeuden asiallisella
soveltamisalalla, saatetaan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäviksi

–      siinä
ei määrätä sellaisista kanssavastaajajärjestelyn ja unionin
tuomioistuimen ennakko-osallistumista koskevan menettelyn toimintaa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joilla voitaisiin säilyttää
unionin ja unionin oikeuden erityispiirteet, ja

–      siinä
jätetään huomiotta unionin oikeuden erityispiirteet YUTP:n alalla
toteutettuihin unionin toimiin, toimintoihin tai laiminlyönteihin
kohdistuvan tuomioistuinvalvonnan osalta siltä osin kuin siinä annetaan
tiettyjen näiden toimien, toimintojen tai laiminlyöntien
tuomioistuinvalvonta yksinomaan unionin ulkopuoliselle elimelle.

Näin ollen unionin tuomioistuin (täysistunto) antaa seuraavan lausunnon

Sopimus
Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen ei ole sopusoinnussa SEU
6 artiklan 2 kohdan eikä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan
2 kohdasta, joka koskee liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen, tehdyn
pöytäkirjan (N:o 8) kanssa.

Linkki lausuntoon Avis 2/13

Linkki lausuntoa koskevaan Unionin tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments