Eu:n tuomioistuimen tuomio: Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka

12.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuin selvensi laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeutta tulla kuulluksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt tribunal administratif de Pau (Ranska)

Ennakkoratkaisupyyntö
koski jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten
palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/115/EY (EUVL L 348, s. 98) 6 artiklan ja kaikissa
menettelyissä kuulluksi tulemista koskevan oikeuden tulkintaa.

Pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Ranskassa laittomasti
oleskeleva Algerian kansalainen Khaled Boudjlida ja préfet des
Pyrénées-Atlantiques ja joka koskee viimeksi mainitun 15.1.2013 tekemää
päätöstä velvoittaa Boudjlida poistumaan Ranskan alueelta; päätöksessä
asetetaan vapaaehtoisen poistumisen määräajaksi 30 päivää ja
vahvistetaan kohdemaaksi Algeria (jäljempänä riidanalainen päätös).

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Oikeutta
tulla kuulluksi kaikissa menettelyissä, sellaisena kuin sitä
sovelletaan jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja
menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten
palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2008/115/EY ja erityisesti sen 6 artiklan yhteydessä, on
tulkittava siten, että se sisältää laittomasti oleskelevalle kolmannen
maan kansalaiselle oikeuden esittää ennen itseään koskevan
palauttamispäätöksen tekemistä näkemyksensä oleskelunsa
lainmukaisuudesta, kyseisen direktiivin 5 artiklan ja 6 artiklan
2–5 kohdan mahdollisesta soveltamisesta ja palauttamisensa
yksityiskohtaisista säännöistä.

Oikeutta
tulla kuulluksi kaikissa menettelyissä, sellaisena kuin sitä
sovelletaan direktiivin 2008/115 ja erityisesti sen 6 artiklan
yhteydessä, on sitä vastoin tulkittava siten, ettei toimivaltainen
kansallinen viranomainen ole sen nojalla velvollinen varoittamaan
kyseistä kansalaista ennen palauttamispäätöksen tekemistä varten
järjestettävää kuulemista aikeestaan kohdistaa häneen tällainen päätös
eikä ilmoittamaan hänelle seikoista, joihin se aikoo päätöksen perustaa,
eikä myöskään antamaan hänelle harkinta-aikaa huomautustensa
esittämiseen, jos kyseisellä kansalaisella on mahdollisuus esittää
tehokkaasti ja tosiasiallisesti näkemyksensä oleskelunsa laittomuudesta
ja syistä, jotka kansallisen oikeuden nojalla voivat olla perusteena
sille, että mainittu viranomainen ei tee palauttamispäätöstä.

Oikeutta
tulla kuulluksi kaikissa menettelyissä, sellaisena kuin sitä
sovelletaan direktiivin 2008/115 ja erityisesti sen 6 artiklan
yhteydessä, on tulkittava siten, että laittomasti oleskeleva kolmannen
maan kansalainen voi ennen kuin toimivaltainen kansallinen
hallintoviranomainen tekee häntä koskevan palauttamispäätöksen käyttää
oikeudellista avustajaa apunaan silloin, kun kyseinen viranomainen
kuulee häntä, kunhan kyseisen oikeuden käyttö ei vaikuta
palauttamismenettelyn moitteettomaan kulkuun eikä vaaranna direktiivin
2008/115 tehokasta täytäntöönpanoa.

Oikeutta
tulla kuulluksi kaikissa menettelyissä, sellaisena kuin sitä
sovelletaan direktiivin 2008/115 ja erityisesti sen 6 artiklan
yhteydessä, on kuitenkin tulkittava siten, ettei jäsenvaltioilla ole sen
nojalla velvollisuutta vastata mainitusta avusta maksuttoman oikeusavun
yhteydessä.

Linkki asiaan C-249/13

Linkki asiaa koskevaan tuomioistuimen lehdistötiedotteeseen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments