OM: Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttöä hallinnon muutoksenhaussa aiotaan laajentaa

13.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että oikaisuvaatimuksen käyttöä laajennetaan uusiin asiaryhmiin haettaessa muutosta hallintoviranomaisten päätöksiin. Tällöin viranomaisen ratkaisuun tyytymätön saisi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua

Myös
valitusluvan käyttöalaa laajennettaisiin haettaessa muutosta
hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallitus
antoi esityksen eduskunnalle tänään 13. marraskuuta.

Tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa muutoksenhakua ja yhtenäistää
muutoksenhakumenettelyä eri asiaryhmissä. Oikaisuvaatimuksella
asianosainen saisi virheellisen päätöksen korjatuksi nopeammin ja
edullisemmin kuin tuomioistuinkäsittelyssä.

Valituslupajärjestelmän
laajentaminen vähentäisi käsiteltäväksi tulevien valitusten määrää
korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja antaisi siten ylimmälle
tuomioistuimelle paremmat mahdollisuudet ohjata hallinto-oikeuksien
lainkäyttöä ennakkopäätöksin. Samalla asioiden käsittelyaikoja
voitaisiin lyhentää.

Ensi vaiheen muutoksenhakukeino,
oikaisuvaatimus, soveltuu parhaiten rutiiniluonteisiin, oikeudellisesti
yksinkertaisiin asioihin. Oikaisuvaatimuksen voisi jatkossa tehdä myös
esimerkiksi kaavamaisissa ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa,
erilaisissa maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa sekä eräissä
lupa-asioissa.

Oikaisuvaatimus ei sovellu asianosaisen
oikeusturvan kannalta erityisen merkittäviin asioihin, joissa on tärkeää
saada asia viivytyksettä tuomioistuimen ratkaistavaksi ja joihin
liittyy vaativaa oikeudellista harkintaa. Tällaisia ovat hallinnollisia
seuraamuksia, kuten uhkasakkoja, teettämis- ja menettämisuhkia ja
pakkokeinojen täytäntöönpanoa koskevat asiat sekä elinkeinolupa-asiat.

Oikaisuvaatimuksen
ulkopuolelle jäisivät myös esimerkiksi muut sellaiset asiat, joissa
viranomainen selvittää asiaa perusteellisesti jo ensi vaiheen
hallintomenettelyssä. Oikaisuvaatimusta ei esitetä myöskään asiaryhmiin,
joissa on tavallisesti useita asianosaisia.

Valittaminen luvanvaraiseksi aiempaa useammissa asioissa

Valittaminen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi aikaisempaa useammissa tapauksissa
luvanvaraista. Valituslupajärjestelmä laajennettaisiin sellaisiin
asiaryhmiin, joissa riittävä oikeusturva saavutetaan jo muutoksenhaun
aiemmissa vaiheissa.

Valituslupamenettely ei koskisi asioita,
joihin liittyy vaativia oikeuskysymyksiä tai jotka ovat yhteiskunnan tai
asianosaisten kannalta erityisen merkittäviä tai laaja-alaisia.
Tyypillisiä ovat esimerkiksi elinkeinolupien peruuttamiset sekä
hallinnolliset seuraamukset ja pakkokeinojen täytäntöönpanoasiat.
Valituslupaa ei vaadittaisi myöskään lasten tahdonvastaisissa
huostaanotoissa eikä muissa hallintoriita-asioissa, joissa korkein
hallinto-oikeus toimii ensimmäisenä ja ainoana muutoksenhakuasteena.

Itse
valituslupajärjestelmään ei esitetä muutoksia. Korkein hallinto-oikeus
ottaa jatkossakin tutkittavakseen kaikki sinne lähetyt valitukset. Se
selvittää, pitääkö sen antaa asiassa ratkaisu vai täyttyvätkö
edellytykset sille, että valituslupaa ei myönnetä.

Nykyisin noin
puolet korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista kuuluu
valituslupajärjestelmän piiriin, laajimpina ryhminä veroasiat,
ulkomaalaisasiat ja toimeentulotukiasiat.

Oikaisuvaatimuksen
lisäksi on edelleen mahdollista korjata selvät kirjoitus- tai
asiavirheet joko viran puolesta tai asianosaisen pyynnöstä.

Lisäksi
esitetään muutosta jo lainvoiman saaneiden päätösten purkuun. Esityksen
mukaan samasta asiasta saisi hakea purkua vain kerran, ellei asiaa ole
välttämätöntä tutkia uudelleen.

Oikaisuvaatimuksen ja
valitusluvan käyttöä on tarkoitus edelleen lisätä erikseen vireillä
olevissa tai myöhemmin käynnistettävissä hankkeissa. Erillisissä
hankkeissa on määrä uudistaa muutoksenhakusääntelyä muun ohella
arvonlisäverotusta, vesi- ja ympäristölupaa ja sosiaali- ja
terveyspalveluja koskevissa asioissa.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments