Oikeusasiamies: Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden ulkoistamisesta yhdenvertaisuusongelmia

19.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusasiamies esittää oikeusministeriölle toimenpiteitä

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan yleisessä edunvalvonnassa olevien henkilöiden eli päämiesten yhdenvertaisuus ei toteudu, kun ulkoistetussa edunvalvonnassa edunvalvontapalkkioon lisätään arvonlisävero. Oikeusasiamies tutki edunvalvonnan ulkoistamista omana aloitteenaan.

Oikeusaputoimistot ovat viime vuosina enenevästi ostaneet yleisen edunvalvonnan palveluita erilaisilta palveluntuottajilta, kuten kunnilta, asianajotoimistoilta ja muilta yksityisiltä yrityksiltä. Sittemmin korkein hallinto-oikeus on linjannut, että edunvalvontapalvelua tarjoavan yhtiön perimästä edunvalvontapalkkiosta pitää suorittaa arvonlisäveroa. Ainakin yhden palveluntuottajana toimivan kunnan osalta verohallinnon kanta on ollut sama. Tästä on seurannut, että nämä palveluntuottajat ovat lisänneet veron määrän päämiehiltään perimiinsä palkkioihin. Jos edunvalvonnasta huolehtii oikeusaputoimisto itse, palkkio on veroton.

Päämiesten maksuvelvollisuus on siten erilainen siitä riippuen, miten oikeusaputoimistot ovat järjestäneet yleisen edunvalvonnan palvelut alueellaan.

Mahdollisuus yleisen edunvalvonnan palveluiden ostamiseen perustuu lakiin. Myös palveluntuottajien velvollisuus suorittaa arvonlisäveroa päämiehiltä perittävistä edunvalvontapalkkioista perustuu lakiin ja sen nojalla annettuihin tuomioistuin- ja viranomaisratkaisuihin.

Nämä lakiin sinänsä perustuvat menettelyt ovat kuitenkin yhteisvaikutukseltaan johtaneet sellaiseen selvään rakenteelliseen epäkohtaan, joka loukkaa edunvalvonnassa olevien yhdenvertaisuutta. Henkilö ei käytännössä voi itse vaikuttaa siihen, hoitaako hänen asioitaan oikeusaputoimisto vai palveluntuottaja. Hän on siten voinut joutua arvonlisäverovelvollisen palveluntuottajan palvelun piiriin käytännössä hyvinkin sattumanvaraisesti ja tahtomattaan sekä tietämättä tai ymmärtämättä arvonlisäverovelvollisuuden merkitystä.

– Epäkohta on vakava, koska se kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, jotka ovat itse kykenemättömiä valvomaan etuaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, toteaa oikeusasiamies Jääskeläinen. Kyse on sellaisesta yhdenvertaisuuden loukkauksesta, joka tulee oikeusasiamiehen mukaan hyvittää asianomaisille päämiehille.

Oikeusministeriö on ilmoittanut, että valtion vuoden 2015 talousarvioon on sen aloitteesta sisällytetty 90 000 euron määräraha yleisen edunvalvonnan ostopalveluiden päämiehille suoritettavaan hyvitykseen. Oikeusasiamies pitää tätä myönteisenä.

Vastausta vaille on kuitenkin jäänyt, onko hyvitys tarkoitus toteuttaa vain vastaisuudessa. Oikeusasiamies katsoo, että hyvittämisen tulee kohdentua tulevaisuuden ohella kaikkiin sellaisiin päämiehiin, jotka jo ovat tahtomattaan, tietämättään tai ymmärtämättään joutuneet maksamaan arvonlisäverolla korotettua edunvalvontapalkkiota.

Oikeusasiamies on pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yleisessä edunvalvonnassa oli vuoden 2013 lopussa noin 35 800 henkilöä, joista palveluntuottajien tarjoaman palvelun piiriin kuului noin 3 300 päämiestä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments