Oikeusasiamiehestä kidutuksen vastainen valvontaelin

7.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valvontaelimen tehtävänä on tehdä tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä

Eduskunnan oikeusasiamiehestä on tänään tullut Yhdistyneiden
kansakuntien (YK) kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen
pöytäkirjan (OPCAT, Optional Protocol to the Convention against Torture) mukainen kansallinen valvontaelin.

Pöytäkirjan soveltamisala on pyritty luomaan mahdollisimman laajaksi.
Soveltamisalaan kuuluvat paitsi vankilat, poliisilaitokset ja
tutkintavankilat, myös esimerkiksi ulkomaalaisten säilöönottoyksiköt,
psykiatriset sairaalat, koulukodit, lastensuojelulaitokset sekä
vanhusten ja kehitysvammaisten hoitopaikat ja asumisyksiköt.
Soveltamisalaan kuuluvia toimipaikkoja on kaikkiaan tuhansia.

Käytännössä kysymys voi olla esimerkiksi muistisairaiden vanhusten
hoitopaikkoihin tehtävistä käynneistä, joilla pyritään
ennaltaehkäisemään heidän huonoa kohteluaan tai itsemääräämisoikeuden
loukkauksia.

Muutoksia tarkastustoimintaan

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan oikeusasiamiehen
erityistehtävänä on jo aikaisemmin ollut tarkastusten toimittaminen
suljetuissa laitoksissa ja niihin sijoitettujen henkilöiden kohtelun
valvonta. OPCAT tuo kuitenkin useita uusia piirteitä ja vaatimuksia
tarkastustoimintaan.

Kansallisena valvontaelimenä oikeusasiamiehen toimivalta on laajempi
kuin muussa laillisuusvalvonnassa. Perustuslain mukainen
oikeusasiamiehen toimivalta ulottuu yksityisiin tahoihin vain siinä
tapauksessa, että ne hoitavat julkista tehtävää. Kansallisen
valvontaelimen toimivalta puolestaan ulottuu myös muihin yksityisiin,
jotka ylläpitävät toimipaikkoja, joissa pidetään tai voidaan pitää
vapautensa menettäneitä henkilöitä viranomaisen määräyksestä,
kehotuksesta, suostumuksella tai myötävaikutuksella. Tämän määritelmän
piiriin voivat kuulua esimerkiksi vapautensa menettäneiden henkilöiden
säilytystilat laivoilla tai eräiden yleisötilaisuuksien yhteydessä sekä
yksityisten hallinnassa tai omistuksessa olevat lentokoneet tai muut
liikennevälineet, joilla kuljetetaan vapautensa menettäneitä henkilöitä.

Kokonaan uutta on myös se, että oikeusasiamies voi käyttää apunaan
asiantuntijoita hoitaessaan kansallisen valvontaelimen tehtävää.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkastusten suorittamiseen voi
osallistua oikeusasiamiehen nimeämiä eri alojen asiantuntijoita,
esimerkiksi lääkäreitä. Arvokasta tietoa ja apua voidaan saada myös
erilaisilta kokemusasiantuntijoilta, kuten henkilöiltä, jotka ovat itse
olleet esimerkiksi sijoitettuina lastensuojelulaitoksessa.
Asiantuntijoiden käyttömahdollisuus on ehkä merkittävin lisäarvo, mitä
OPCAT tuo oikeusasiamiehen tarkastustoimintaan.

Pitkään odotettu uudistus

Suomi allekirjoitti valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2003. Pöytäkirjan
ratifiointia valmisteltiin ulkoasiainministeriön johdolla vuosina
2006-2011. Hallituksen esitys (HE 182/2012 vp) annettiin joulukuussa
2012. Eduskunnan hyväksyntä ja tasavallan presidentin vahvistus
annettiin keväällä ja kesällä 2013. Ratifioimiskirja talletettiin YK:n
pääsihteerin huostaan 8.10.2014 sen jälkeen, kun Ahvenanmaan
maakuntapäivät oli antanut suostumuksensa pöytäkirjan
voimaansaattamislain voimaantulolle Ahvenanmaan maakunnassa.
Valinnaisessa pöytäkirjassa on tällä hetkellä 74 osapuolta.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on käsitellyt
kidutuksen vastaista valvontaelintä ja sen perustamista puheenvuorossaan
oikeusasiamiehen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 (s. 22-26).

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments