KHO pyysi ennakkoratkaisua EUT:sta päästökauppadirektiivistä

7.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:163

Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Päästökauppadirektiivi – Päätösten pätemättömyys – Päästöoikeuksien jakaminen maksutta – Päästökatto – Jätekaasut – Hiilivuototoimiala – CITL-järjestelmä – Kuuman metallin vertailuarvo

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä,
oliko työ- ja elinkeinoministeriön päätös laitoskohtaisten maksutta
jaettavien päästöoikeuksien määristä päästökauppakaudelle 2013-2020
päästökauppalain ja päästökauppadirektiivin vastainen. Valituksissa oli
katsottu, että työ- ja elinkeinoministeriön soveltamat komission
päätökset olivat pätemättömiä. Ministeriö ei sen vuoksi olisi saanut
soveltaa komission päätöstä 2013/448/EU siten, että valittajien
laitoksiin sovellettiin komission päätöksen mukaista monialaista
korjauskerrointa. Valittajien mielestä komission päätös oli annettu
virheellisessä menettelyssä ja virheitä oli tehty myös teollisuuden
päästökaton määrittelyssä, teollisuuden jätekaasujen huomioon
ottamisessa sekä laitoskäsitteen tulkinnassa. Komission päätöksen
mukaista monialaista korjauskerrointa ei olisi lainkaan saanut soveltaa
hiilivuototoimialaan. Lisäksi valituksissa oli esitetty, että komission
päätöksessä 2011/278/EU oli määritelty virheellisesti kuuman metallin
vertailuarvo.

Korkein hallinto-oikeus päätti esittää
unionin tuomioistuimelle seuraavan SEUT 267 artiklassa tarkoitetun
ennakkoratkaisupyynnön:

1. Onko komission päätös
2013/448/EU, sikäli kuin se perustuu päästökauppadirektiivin 10 a
artiklan 5 kohtaan, pätemätön ja vastoin päästökauppadirektiivin 23
artiklan 3 kohtaa sen vuoksi, että päätöstä ei ole tehty neuvoston
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan ja asetuksen 182/2011/EU 12
artiklassa tarkoitetussa valvonnan sisältävässä sääntelymenettelyssä?
Jos vastaus tähän kysymykseen on myöntävä, muihin kysymyksiin ei ole
tarpeen vastata.

2. Onko komission päätös 2013/448/EU
päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 a kohdan vastainen siltä osin
kuin komissio on teollisuuden päästökattoa määritellessään jättänyt
huomioon ottamatta

(i) osan niiden toimintojen ja laitosten
todennetuista päästöistä kaudella 2005–2007, jotka on lisätty
päästökauppadirektiivin soveltamisalaan kaudelle 2008–2012, mutta joiden
osalta todentamisvelvoitetta ei ollut kaudella 2005–2007 eikä niitä
näin ole rekisteröity CITL-järjestelmään;

(ii) kaudelle
2008–2012 ja 2013–2020 päästökauppadirektiivin soveltamisalaan lisätyt
uudet toiminnot niiltä osin kuin ne eivät ole sisältyneet
päästökauppadirektiivin soveltamisalaan vuosina 2005–2007 ja jolloin
uusia toimintoja harjoitetaan päästökauppadirektiivin soveltamisalaan jo
vuosina 2005–2007 kuuluneissa laitoksissa;

(iii) ennen
30.6.2011 suljettujen laitosten päästöt, vaikka kyseisillä laitoksilla
tosiasiallisesti on todennettuja päästöjä kaudella 2005–2007 ja osin
myös kaudella 2008–2012.

Jos kysymyksiin 2(i)–(iii) on
vastattava joiltakin osin myöntävästi, onko komission päätös 2013/448/EU
monialaisen korjauskertoimen soveltamisesta osalta tällöin pätemätön
siten, että sitä ei ole sovellettava?

3. Onko komission
päätös 2013/448/EU pätemätön ja vastoin päästökauppadirektiivin 10 a
artiklan 5 kohtaa sekä päästökauppadirektiivin tavoitteita siten, että
se jättää päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 kohdan a ja b
alakohtien mukaisen teollisuuden päästökaton laskemisessa huomioimatta
ne päästöt, jotka ovat peräisin (i) prosessikaasuista tuotettavan sähkön
tuotannosta päästökauppadirektiivin liitteen I kattamissa laitoksissa,
jotka eivät ole “sähköntuottajia”, ja (ii) lämmön tuotannosta
päästökauppadirektiivin liitteen I kattamissa laitoksissa, jotka eivät
ole “sähköntuottajia”, ja joille maksutta tapahtuva jakaminen on
sallittu päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 ja 4 kohdan sekä
päätöksen 2011/278/EU perusteella?

4. Onko komission päätös
2013/448/EU pätemätön ja ristiriidassa päästökauppadirektiivin 3
artiklan e ja u alakohdan kanssa – joko sellaisenaan tai yhdessä
päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 kohdan kanssa – sen vuoksi,
että se jättää päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 5 kohdan a ja b
alakohtien mukaisen teollisuuden päästökaton laskemisessa huomioimatta
edellä kysymyskohdassa 3 tarkoitetut päästöt?

5. Onko
komission päätös 2013/448/EU vastoin päästökauppadirektiivin 10 a
artiklan 12 kohtaa siltä osin kuin monialainen korjauskerroin on
ulotettu koskemaan päätöksessä 2010/2/EU määriteltyä
hiilivuototoimialaa?

6. Onko komission päätös 2011/278/EU
vastoin päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 1 kohtaa siltä osin kuin
komission toimenpiteiden tulisi vertailuarvoja määritettäessä ottaa
huomioon energiatehokkaisiin tekniikoihin liittyviä kannustimia,
tehokkaimpia tekniikoita, tehokas yhteistuotanto ja prosessikaasujen
tehokas talteenotto?

7. Onko komission päätös 2011/278/EU
vastoin päästökauppadirektiivin 10 a artiklan 2 kohtaa siltä osin kuin
vertailuarvojen periaatteiden tulisi perustua toimialan tehokkaimpaan 10
prosentin joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräistä tehokkuutta?

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments