Eu:n tuomioistuimen tuomio: Palkkasaatavien turvasta työnantajan maksukyvyttömyyden perusteella

7.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa – Direktiivi 80/987/ETY – Työntekijä, joka on kolmannen maan kansalainen ja jolla ei ole voimassa olevaa oleskelulupaa – Työnantajan maksukyvyttömyyden perusteella maksettavan korvauksen epääminen

Ennakkoratkaisu pyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa
O. Tümer on valittanut Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringenin (työntekijöiden vakuutuslaitoksen hallitus;
jäljempänä Uwv) päätöksestä, jolla tämä kieltäytyi myöntämästä Tümerille
työnantajan maksukyvyttömyyden perusteella myönnettävää korvausta sillä
perusteella, että hän on Alankomaissa laittomasti oleskeleva kolmannen
maan kansalainen.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Työntekijöiden
suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 20.10.1980 annetun
neuvoston direktiivin 80/987/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna
23.9.2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2002/74/EY, säännöksiä on tulkittava siten, että ne ovat esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle, työntekijöiden suojaa
työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevalle kansalliselle
lainsäädännölle, jonka mukaan kolmannen maan kansalaista, joka ei
oleskele laillisesti asianomaisessa jäsenvaltiossa, ei katsota
työntekijäksi, joka voi vaatia maksukyvyttömyyskorvausta muun muassa
sellaisten palkkasaatavien perusteella, jotka ovat jääneet maksamatta
työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi, vaikka kyseinen kolmannen maan
kansalainen katsotaan tämän jäsenvaltion yksityisoikeudellisten
oikeussääntöjen nojalla työntekijäksi, jolla on oikeus palkkaan, joka
voi olla kansallisissa tuomioistuimissa työnantajaa vastaan nostettavan
kanteen kohteena.

Linkki asiaan C-311/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments