Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

11.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin kansalaisilta, jotka eivät ole taloudellisesti aktiivisia ja jotka
menevät toiseen jäsenvaltioon vain saadakseen sosiaaliavustusta, voidaan evätä tietyt sosiaalietuudet

Sozialgericht
Leipzig (Saksa)  tekemä e
nnakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat
vastakkain yhtäältä Elisabeta Dano ja hänen poikansa Florin ja toisaalta
Jobcenter Leipzig ja joka koskee sitä, että viimeksi mainittu on
evännyt kyseisiltä henkilöiltä Saksan lainsäädännössä säädettyjä
perusturvaetuuksia (Grundsicherung), nimittäin Danolta toimeentulotuen (existenzsichernde Regelleistung) ja hänen pojaltaan sosiaaliavustuksen
(Sozialgeld) sekä osallistumisen asumis- ja lämmityskuluihin.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna
9.12.2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1244/2010, on
tulkittava siten, että sen 3 artiklan 3 kohdassa ja 70 artiklassa
tarkoitetut ”erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet” kuuluvat
asetuksen 4 artiklan soveltamisalaan.

2)      Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä sen
7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, ja asetuksen N:o 883/2004,
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010, 4 artiklaa
on tulkittava siten, että ne eivät ole siltä osin kuin muiden
jäsenvaltioiden kansalaisilla ei ole oleskeluoikeutta direktiivin
2004/38 nojalla vastaanottavassa jäsenvaltiossa esteenä tämän
jäsenvaltion säännöstölle, jonka nojalla kyseisiltä muiden
jäsenvaltioiden kansalaisilta evätään tietyt asetuksen N:o 883/2004
70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ”erityiset maksuihin perustumattomat
rahaetuudet”, vaikka tällaiset etuudet taataan samassa tilanteessa
oleville vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisille

Linkki asiaan C-333/13

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asiassa C-333/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments