Eu:n tuomioistuimen tuomio Bryssel II a -asetuksen soveltamisesta

13.11.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuun alalla – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 12 artiklan 3 kohta – Naimattomien vanhempien lapsi – Oikeuspaikkasopimus – Vireillä olevan liitännäisen asian puuttuminen – Toimivallan hyväksyminen – Tuomioistuimen toimivallan kiistää asianosainen, joka on saattanut asian vireille samassa tuomioistuimessa

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Nejvyšší soud (Tšekki).  Ennakkoratkasupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat
vastakkain yhtäältä lasten R ja K äiti L sekä toisaalta heidän isänsä M
ja joka koskee näiden Itävallassa äitinsä kanssa asuvien lasten, joiden
isä asuu Tšekin tasavallassa, huoltajuutta.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY)
N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2201/2003 12 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että se voi olla
perusteena sellaisen jäsenvaltion, jossa lapsen asuinpaikka ei ole,
tuomioistuimen toimivallalle vanhempainvastuuta koskevassa
oikeudenkäynnissä, vaikka valitussa tuomioistuimessa ei olisi vireillä
muuta menettelyä.

2)      Asetuksen
N:o 2201/2003 12 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten,
ettei voida katsoa, että tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi toinen
asianosainen on saattanut vanhempainvastuuta koskevan asian, toimivalta
olisi kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla ˮkaikkien menettelyn
asianosaisten nimenomaisesti tai millä muulla tavalla tahansa
yksiselitteisesti hyväksymäˮ, jos ensimmäisen menettelyn vastaaja
saattaa myöhemmin vireille toisen menettelyn samassa tuomioistuimessa ja
esittää ensimmäisessä oikeudenkäynnissä toimittamassaan ensimmäisessä
oikeudenkäyntiasiakirjassa väitteen kyseisen tuomioistuimen toimivallan
puuttumisesta.

Linkki asiaan C-656/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments