Suomi mukana Euroopan oikeuslaitosvertailussa

13.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuslaitosten toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä Cepej-komitea on julkistanut oikeusjärjestelmiä ja niiden toimivuutta koskevan selvityksen.

Nyt neljättä kertaa toteutetussa oikeuslaitosvertailussa on tutkittu
tuomioistuinlaitosta, syyttäjälaitosta, oikeusapua, ulosottoa,
asianajolaitosta sekä mm. vaihtoehtoisia riidanratkaisumalleja. Lisäksi
tutkimuksessa on selvitetty sitä, minkälaisia uudistuksia
eurooppalaisissa oikeuslaitoksissa on suunnitteilla ja ovatko linjaukset
yhteneväisiä. Kyselyyn vastasi Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiosta 45.
Vertailun pohjana ovat tilastotiedot vuodelta 2012.

Selvityksessä on tarkasteltu muun muassa sitä, miten eri valtiot
rahoittavat oikeuslaitosta. Tutkimuksesta selviää, että Suomessa
tuomioistuinlaitoksen, syyttäjälaitoksen ja oikeusavun rahoittamiseen
käytettiin 67 €/henkilö vuodessa. Vastaavia rahamäärät olivat Ranskassa
ja Tanskassa. Absoluuttisella rahamäärällä mitattuna Suomi oli
keskivertoa kalliimpi maa, mutta suhteutettuna käytetty rahamäärä
bruttokansantuotteeseen, Suomi oli kuudenneksi edullisin maa; samassa
luokassa Luxemburgin kanssa.

Eri maiden tuomioistuimien
tilastotietojen keskinäistä vertailtavuutta on pyritty entisestään
lisäämään hahmottelemalla juttujen läpivirtausta ja arvioituja
käsittelyaikoja. Esimerkiksi riita-asioiden käsittelyssä Suomi sijoittuu
molemmissa vertailuissa keskitasolle.

Yksi esimerkki yleisestä
suuntauksesta eurooppalaisissa oikeuslaitoksissa on
informaatioteknologian hyödyntämisen lisääminen. Lisäksi tuomioistuimien
tai niiden istuntopaikkojen määrä on vähentynyt tai vähenemässä useassa
eurooppalaisessa maassa. Toisaalta oikeusavun määrärahat ovat
lisääntyneet useissa jäsenmaissa ja asianajajien määrä on kasvanut lähes
kaikissa jäsenmaissa.

Selvitys European Judicial Systems Edition 2014 (data 2012): Efficiency
and quality of justice löytyy Euroopan neuvoston verkkosivuilta www.coe.int .

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments