STM: Muistutusten ja kanteluiden käsittelyä tarkennetaan

10.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotukset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Muistutusten asemaa suhteessa kanteluihin vahvistettaisiin asiakas- ja potilaslakien muutoksella

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai
hoivaan, niiden laatuun tai niihin liittyvään kohteluun, hän voi
tehdä asiasta muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun
valvontaviranomaiselle. Muutos nykyiseen olisi se, että
valvontaviranomainen, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voisi siirtää sille tehdyn
kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

Muutoksen tavoitteena on tehostaa viranomaistyötä ja parantaa
ihmisten oikeusturvaa. Ihmisten tekemät ilmoitukset ovat kasvaneet
vuosi vuodelta. Jatkossa viranomaiskäsittelyyn otettaisiin suoraan
vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä
ammattitoiminnassa. Muutoin kannustetaan siihen, että asiat
käsiteltäisiin siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai
potilaan moite on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille
mahdollisuuden myös valvoa oman toimintansa laatua paremmin.

Muistutuksen voisi tehdä myös suullisesti, mutta vastaus pitäisi
aina antaa kirjallisesti. Toimintayksikköjen olisi tiedotettava
aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn
käytöstä. Muistutuksen tekemisen pitäisi olla ihmisille
mahdollisimman vaivatonta.

Samalla yhdenmukaistettaisiin kanteluasioiden käsittelyä
hallintolain mukaiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon
kanteluasioiden käsittelyraja olisi jatkossa kaksi vuotta, kuten
muissakin hallintoasioiden kanteluissa. Nykyisin raja on viisi
vuotta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina
9. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments