RHO lievensi törkeän metsästysrikoksen metsästysrikkomukseksi

28.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


RHO:2014:4

Metsästysrikkomus – Karhun metsästys – Haaska

Hovioikeus toteaa vielä, että
sananmuotonsa perusteella rikoslain 48 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta on sinänsä
tulkittavissa myös syyttäjän ensisijaisen syytteen mukaisesti. Kun
lainkohdan sisältämän viittaussäännöksen tarkoitus on hallituksen esityksessä
kuitenkin rajattu edellä kerrotuin tavoin, pykälän sanamuodon
mukainen tulkinta johtaisi tekijän kannalta tarkoitettua ankarampaan tulkintaan eikä
lopputulos olisi kohtuudella tekijän ennalta arvattavissa. Niin ollen pykälää
on tulkittava edellä tehdyllä tavalla.

Metsästyslain 74 §:n 2 momentin
2 kohdan mukaan metsästysrikkomuksesta tuomitaan se, joka tahallaan tai
huolimattomuudesta metsästää luvattomasti vastoin 34 §:n nojalla annetulla
asetuksella säädettyä pyyntivälineen tai pyyntimenetelmän käytön
rajoitusta. Hovioikeus on edellä todetuin tavoin katsonut näytetyksi, että A ja B
ovat metsästäneet vastoin mainitun pykälän nojalla annetun
metsästysasetuksen 13 §:n kieltoa käyttää karhun metsästyksessä apuna ravintoon
liittyvää houkutinta.

A ja B ovat näin ollen
syyllistyneet menettelyllään käräjäoikeuden syyksi lukeman törkeän
metsästysrikoksen sijasta metsästysrikkomukseen.

RHO:2014:4

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments