Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laskenut – erityisesti pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähentyneet

15.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisin tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-syyskuussa kaikkien rikosten määrä oli yli 8 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliisille ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä runsaat 600 000 rikosta

Väkivaltarikollisuus väheni prosentuaalisesti eniten. Edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten vähenivät yleisellä paikalla
tapahtuneet pahoinpitelyrikokset, 10,8 prosenttia. Yksityisellä paikalla
tapahtuneet pahoinpitelyt laskivat 6,2 prosenttia. Vuoteen 2013
verrattuna törkeiden pahoinpitelyiden määrä laski 7,9 prosenttia, mutta
taas henkirikosten määrä yrityksineen nousi 31,1 prosenttia. Lasten
seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia on ollut 16 prosenttia vähemmän kuin
edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla.

Moniviranomaisyhteistyö tuottanut tulosta

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on tältä osin tyytyväinen tilanteeseen.


Poliisi on viime vuosien aikana osallistunut aktiivisesti
ennaltaehkäisevään moniviranomaisyhteistyöhön ja sen kehittämiseen
viranomaisten sekä eri järjestöjen kanssa, millä voi olla ainakin
osaltaan merkitystä yksityisillä paikoilla tapahtuneiden
pahoinpitelyiden sekä poliisin tietoon tulleen lähisuhde- ja
perheväkivallan vähenemiselle, hän sanoo.

Yleisten paikkojen
pahoinpitelyiden vähenemiselle voi hakea osaltaan selitystä poliisin
näkyvästä ja oikein kohdennetusta yleisten paikkojen valvonnasta
ajallisesti ja paikallisesti. Tämä on siis tuottanut toivottua tulosta.


Henkirikosten yritysten määrä on noussut 75 kappaleella, kun törkeiden
pahoinpitelyiden määrä on laskenut 85:llä eli käytännössä henkirikosten
yritysten ja törkeiden pahoinpitelyiden yhteismäärässä ei ole tapahtunut
merkittävää muutosta. Näyttääkin siltä, että törkeitä pahoinpitelyitä
on nyt tarkastelujaksolla kirjattu jostain syystä herkemmin
henkirikosten yrityksiksi, Paatero arvioi.

Törkeät huumausainerikokset vähentyneet

Huumausainerikosten
osalta ilmi tulleen rikollisuuden määrä on pysynyt lähes
vuodentakaisella tasolla, kun tarkastellaan kaikkia huumausainerikoksia,
mutta törkeiden huumausainerikosten osalta on tapahtunut merkittävää
vähentymistä (- 21 %).

Mikko Paateron mukaan törkeiden
huumausainerikosten vaihteluun vaikuttaa osaltaan kohdevalintatyyppinen
tutkinta ja esitutkintojen valmistuminen epätasaisesti.

– Lyhyen
aikavälin tarkastelu ei anna luotettavaa kuvaa törkeästä
huumausainerikollisuudesta ilmiönä. Lisäksi on syytä huomioida, että
aikaisemmin kuluvan vuoden aikana ilmeni, että huumausainemarkkinoilla
myyjäorganisaatioissa tapahtui muutoksia, joiden vuoksi
myyjäorganisaatiot hakivat uusia kanavia. Tämä on vaikuttanut myös
kuluvan vuoden huumausainerikollisuuteen, Paatero sanoo.

Poliisin saamien hälytystehtävien määrä nousi ja toimintavalmiusajat säilyivät lähes ennallaan

Poliisille
tuli tammi-syyskuussa 2014 noin 800 000 hälytystehtävää. Edellisvuoden
tammi-syyskuuhun verrattuna määrä nousi 38 000 tehtävällä, mikä vastaa
noin viittä prosenttia. A-kiireellisyysluokan tehtävät olivat nousseet
5,6 prosenttia, kun taas A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävät yhteensä
laskivat 3,1 prosenttia.

A-kiireellisyysluokan tehtävien
keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 9,4 minuuttia tammi-syyskuussa
sekä vuonna 2013 että vuonna 2014. A- ja B-kiireellisyysluokan
tehtävillä toimintavalmiusaika oli 17,9 minuuttia ja se nousi
2,7prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.

Selvitysprosentit pysyneet melko samoina, tutkinta-ajat pidentyneet

Poliisi
on kyennyt kohtalaisen hyvin selvittämään rikoksia tammi-syyskuun
aikana. Vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna rikoslakirikosten
(pois lukien liikenne) selvitysprosentti on 0,3 prosenttia pienempi ja
pimeinä tulleiden rikoslakirikosten (pois lukien liikenne) 0,4
prosenttia pienempi.

Omaisuusrikostenkohdalla vastaavat luvut
ovat 0,5 prosenttia ja 0,4 prosenttia. Väkivaltarikosten
selvitysprosentti on jopa noussut (1 %), kun taas pime
änä tulleet väkivaltarikoksia on selvitetty vähemmän (-2,7 %).

Juttujen
tutkinta-ajat ovat yleisesti ottaen pidentyneet. Kaikkien
rikoslakirikosten (pois lukien liikenne) tutkinta-aika on kasvanut 10,4
prosenttia tämän vuoden tammi-syyskuussa. Omaisuusrikosten tutkinta-ajat
ovat nousseet 10,2 prosenttia ja väkivaltarikosten tutkinta-ajat vielä
enemmän 14,1 prosenttia.

– Tutkinta-aikojen pitenemiseen etenkin
päivittäisrikosten osalta näen keskeisimpänä syynä rikostorjunnan
painopistevalinnat, joita päivittäisrikosten tutkinnassa ei viime
vuosina ole tehty. Poliisihallitus on ohjauksessa korostanut tutkinnan
laadun tärkeyttä, jolloin myöskään ohjauksessa ei ole tuijotettu siihen,
kestääkö tutkinta viikon tai kaksi pidempään, Mikko Paatero sanoo.
Hänen mukaansa oma osuutensa on myös vuoden 2014 voimaan tulleilla
esitutkinta- ja pakkokeinolakien uudistuksilla, jotka ovat lisänneet
esitutkinnassa huomioitavia toimenpiteitä.

Liikkuvat ulkomaiset rikollisryhmät murtautuvat mökkeihin

Ryöstöjen
määrä on kasvanut 16,1 prosenttia tämän vuoden tammi-syyskuun aikana
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lukumääräisesti
ryöstörikokset ovat lisääntyneet vajaalla 200 kappaleella edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kasvussa ovat myös
asuntomurrot (13,7 %), mökkimurrot (16,6 %) ja liikemurrot (4,7 %).
Asunto- ja mökkimurtojen lisääntymisen taustalla ovat edelleenkin
lisääntyneet ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien määrä, mutta myös
kotimaisten tekijöiden määrä on lisääntynyt. Asuntoihin kohdistuvien
rikosten tekeminen on entistä ammattimaisempaa ja suunnitelmallisempaa.

Moottoriajoneuvoihin
kohdistuvat murrot ovat laskeneet 3,3 prosenttia ja moottorikulkuneuvon
käyttövarkauksia on ollut 1,7 prosenttia vähemmän. Ihmiset ovat
oppineet olemaan jättämättä anastettaviksi kelpaavia arvotavaroita
ajoneuvoihinsa ja autojen teknisen kehittymisen myötä ajoneuvojen
anastaminen on entistä vaikeampaa.

Automaattisen nopeusvalvonnan uudelleen organisointi laskee edelleen liikennerikkomusten määrää

Poliisi
on kirjannut kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä 225 988
liikennerikkomusta kun edellisen vuoden tammi-syyskuussa niitä oli 272
260. Lasku johtuu edelleen automaattisen liikennevalvonnan uudelleen
organisoinnista.

Koko vuoden automaattivalvonnan suoritteet ovat
9,4 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan.
Ne ovat kuitenkin saavuttaneet suunnitellun tason syyskuun aikana ja
loppuvuoden rikkomusten määrä tulee olemaan lähellä tavoiteltua tasoa.

Poliisin
paljastamien rattijuopumusten määrä nousi 4,2 prosenttia
tammi-syyskuussa tänä vuonna verrattuna vuoteen 2013, kun taas törkeiden
rattijuopumusten määrä laski 7,9 prosenttia.

Lupien määrä kasvaa maltillisesti

Poliisin
lupien määrä on jatkanut maltillista kasvua, vuoteen 2013 verrattuna on
lupien kokonaismäärässä nousua 2,7 prosenttia. Myös tuottojen määrä on
pysynyt viime vuodet lähes samalla tasolla, pieni tuottojen lasku
selittyy tavallisen passin hinnanmuutoksella.

Passien
myöntömäärät ovat jatkaneet edelleen kasvuaan, joskin kasvu on pienempää
kuin aikaisempina vuosina. Henkilökorttien määrän odotetaan jäävän
vuonna 2014 hieman alhaisemmaksi kuin vuonna 2013.

Kokonaismäärällisesti matkustusasiakirjojen myöntömäärä noussee hieman viime vuoteen verrattuna.

Ulkomaalaislupa-asiat vähentyneet lähes 10 prosenttia

Poliisin
vuonna 2014 käsittelemien ulkomaalaislupa-asioiden määrä on lähes 10
prosenttia pienempi kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2013.
Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa noin 4 600 hakemusta. Suurimmat
muutokset koskevat jatkolupahakemusten lukumäärää (vähennystä noin 4 000
hakemusta) ja erityisesti opiskelijan jatko-oleskelulupaa (vähennystä 1
600 hakemusta).

Muiden ulkomaalaislupa-asioiden osalta ei ole
nähtävissä selkeitä muutoksia, vaan hakemusmäärän tippumineen jakautuu
suhteellisen tasaisesti eri lupatyyppien osalta.

Ajolu
pa-asioiden määrä kasvanut

Poliisille vireille tulleiden
ajolupien ja muiden kyseiseen kategoriaan tulleiden asioiden määrä
tässä vaiheessa vuotta on 8,23 prosenttia suurempi kuin vuonna 2013.

Kasvaneiden
hakemusten määrää selittää osittain se, että ammattiautoilijoiden
pätevyyttä koskevan sääntelyn siirtymäajat päättyvät tai ovat päättyneet
vuonna 2014. Linja- tai kuorma-autoa kuljettavien on täytynyt suorittaa
ammattipätevyys 1.9.2014 mennessä ja taksinkuljettajan pitää hankkia
ajolupa vuoden 2014 loppuun mennessä. Hakemusten määrän kasvu ei ole
kuitenkaan merkittävä, jos sitä verrataan aiempiin vuosiin. Vuosina 2010
– 2012 ajolupien määrät olivat vielä korkeammat.

Ampuma-aselupien määrä vakiintunut vuositasolla

Myönnettyjen
ampuma-aselupien määrä on vakiintunut vuosikymmenen alun voimakkaan
laskun jälkeen noin 60 000 lupaan vuosittain eikä viimeisimpien
lakimuutosten jälkeen pelättyä ampuma-aselupien myöntämisen tyrehtymistä
ole tapahtunut. Tiukentuneiden lupakäytäntöjen voidaan arvioida
karsineen hakijoita, mutta erityisesti viimeaikaisella taloudellisella
taantumalla on todennäköisesti ollut vaikutuksensa erityisesti
ampuma-aseen hankkimislupien määrään.

Turvallisuusalan lupien
määrässä on nähtävissä laskua viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna
8,7 prosenttia mutta on odotettavissa että esim. vartijoiden
peruskoulutus kiihtyy syksyn aikana. Se, että hakevatko kaikki
koulutetut väliaikaiseksi vartijaksi, vartijaksi tai
järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä, on myös talouden suhdanteista ja
tarjolla olevista työpaikoista kiinni. Turvasuojaajakortteja haetaan
vielä enemmän työelämän tarpeiden mukaan, koska se on sidottu tehtäviin,
joissa hyväksyminen on tarpeen.

Poliisin muut luvat sisältävät
mm. yleisötilaisuudet ja ilmoitukset, arpajaiset ja rahankeräykset sekä
muutaman muun suoritteen. Vuosina 2012 sekä 2013 näiden lupien määrät
ovat olleet suunnilleen samat. Tämän vuoden ennustelaskelma näyttäisi
hienoista laskua.

Henkilöstön määrä laskenut hiukan

Poliiseja
on tällä hetkellä 7 458, mikä on 121 henkilöä eli 1,6 prosenttia
vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Muita kuin poliiseja
on 2 531, mikä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna lähes viisi prosenttia eli 125 henkilöä. Vähennys johtuu
pääosin PORA III -rakenneuudistuksesta, jonka tavoitteena oli vähentää
nimenomaan hallinnollisissa tukitehtävissä olevaa henkilöstöä.

Poliisiopiskelijoita
on tällä hetkellä lähes 35 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, koska
Poliisiammattikorkeakouluun otettujen opiskelijoiden määrää on
vähennetty. Kuluvana vuonna opiskelun on aloittanut 180 uutta
opiskelijaa. Vuonna 2015 uusia opiskelijoita otetaan suunnitelmien
mukaan 320.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments