Perustuslakiblogi: Perustuslakivaliokunta edellyttää merkittäviä muutoksia yhdenvertaisuuslakiesitykseen

23.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Perustuslakivaliokunta antoi eilen (22.10.) pitkään odotetun lausuntonsa (PeVL 31/2014 vp) hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi (HE 19/2014 vp). Miksi pitkään odotetun?

Ensinnäkin jo siitä syystä, että yhdenvertaisuuslaki vaikuttaa
keskeisesti erityisen merkittävän perus- ja ihmisoikeuden toteutumiseen.
Se konkretisoi perustuslain 6 §:n, ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeuden
yhdenvertaisuus- ja syrjintäkieltosäännöksiä sekä toteuttaa
perustuslain 22 §:n mukaista julkisen vallan velvoitetta turvata
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Yhdenvertaisuuslainsäädännöllä on myös merkittäviä vaikutuksia sekä
viranomaistoimintaan että yksityisten tahojen keskinäisiin suhteisiin.
Kelvottomalla tai vain ongelmallisellakin yhdenvertaisuuslailla olisi
tämän vuoksi huomattavan kielteisiä ja laajamittaisia seurauksia.

Juuri mahdollisten ongelmien vakavuus oli toinen syy valiokunnan
kannanoton odottamiselle. Hallituksen esitys ei nimittäin ollut lainkaan
ongelmaton. Pikemminkin päinvastoin: Esitys oli vaarassa johtaa koko
yhdenvertaisuuslainsäädännön vesittymiseen.

Nyt perustuslakivaliokunnan kanta on sitten selvillä. Mikä oli lopputulos?

Jos valiokunnan lausuntoa arvioidaan kouluarvosanoin, se ansaitsee
kiitettävän arvosanan perustuslain ja kv. Ihmisoikeussopimusten
kannalta.

Ensinnäkin perustuslakivaliokunta tunnisti selvästi, kuinka
merkittävästä lainsäädäntöhankkeesta on kysymys. Tässä suhteessa jopa
ratkaisevanakin voidaan pitää valiokunnan ”proaktiivista ” suhtautumista
tehtäväänsä: Valiokunta ei vain pidättäytynyt sen arvioimisessa,
täyttääkö lakiehdotus perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset,
saati tyytynyt vain siunaamaan hallituksen esityksen vetoamalla
aikaisemmin usein toistamaansa kantaa siitä, ettei perustuslain 6 §:n
yhdenvertaisuusperiaatteesta ”voi johtua tiukkoja rajoja lainsäätäjän
harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan
sääntelyyn.”

Näiden vanhojen lähtökohtien sijasta valiokunta korosti perusteiltaan
toisenlaista lähestymistapaa lakiesityksen valtiosääntöoikeudelliseen
tarkasteluun: Kun yhdenvertaisuuslainsäädännön tarkoituksena on
nimenomaan kehittää perusoikeussuojaa, valiokunnan mukaan on
tarpeellista arvioida esitystä myös siitä näkökulmasta, olisiko
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämisessä syytä mennä joissakin
kohdin nyt ehdotettua pidemmälle.

Toiseksi perustuslakivaliokunta otti yksiselitteisen kriittisen
kannan juuri niihin hallituksen esityksen ongelmiin, jotka selvästi
vaaransivat koko lain keskeisen tarkoituksen toteutumisen ja jotka
olisivat eräiltä osin olleet ristiriidassa perustuslain kanssa.

Lisätietoa 

PeVL 31/2014 vp

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments