Opetus- ja kulttuuriministeriö: Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutoksia

10.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ehdotukset liittyvät mm. oikeuksien luovutusta koskeviin sopimusehtoihin, televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelujen sopimuslisenssiin sekä luvattomaan verkkojakeluun

Hallitus on antanut esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Tekijänoikeuslakiin esitetään
lisättäväksi nimenomaiset säännökset oikeuksien luovutusta koskevien sopimusten ehtojen
kohtuullistamisesta.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluita
koskevasta sopimuslisenssistä sekä uusi keino luvattoman verkkojakelun vastaiseksi toimeksi. Lakiin
tehdään teknisiä parannuksia ja kaikkiin sen pykäliin lisätään informatiivinen otsikko.

Tekijänoikeuden luovutusta koskevan sopimuksen kohtuullisuus

Laissa säädettäisiin, että tuomioistuin voisi päättää tekijänoikeuden luovutusta koskevien
sopimusehtojen kohtuullistamisesta. Ehdotettavilla säännöksillä pyritään siihen, että sopimukset ja
niiden ehdot olisivat jo alun perin kohtuullisia ja noudattaisivat hyvää sopimustapaa.
Tekijänoikeuden luovutuksesta tehtävän sopimuksen tulee olla kohtuullinen sekä oikeuksia
luovuttavalle tekijälle että oikeuksien luovutuksensaajalle.

Ehdotettavilla säännöksillä ei puututtaisi sopimusvapauteen. Säännökset koskisivat vain
alkuperäisen tekijän ja ensimmäisen siirronsaajan, esimerkiksi mediayrityksen välistä sopimusta.
Työsuhteissa tapahtuviin tekijänoikeuden luovutuksiin sovellettaisiin työsopimuslakia.

Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelut

Laissa säädettäisiin sopimiseen pohjautuvasta ratkaisusta televisio-ohjelmien
verkkotallennuspalveluiden järjestämiseksi. Tallennuspalvelujen tarjoaja sopisi palvelun
oikeuksista sekä ohjelmien oikeuksienhaltijoiden että televisioyritysten kanssa. Sopimuksissa
olisivat ehdot sekä lähetyksen ja ohjelmien käytön korvaamisesta että palvelun käytännön
toteuttamisesta.

Uudella säännöksellä tuettaisiin sopimustoimintaa siten, että hyväksytty oikeuksien
hallinnointijärjestö voisi tehdä sopimuksia, jotka sitovat myös järjestön ulkopuolisia saman alan
tekijöitä.

Verkkotallennuspalveluiden tarjoajat ovat esimerkiksi teleyrityksiä tai ohjelmien edelleen
lähettäjiä. Tällä hetkellä suomalaisten käytettävissä on parikymmentä verkkotallennuspalvelua.

Luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi mahdollisuus estää tuomioistuimen määräyksellä myös sellaisten
laittomien palvelujen saanti, joiden ylläpitäjä on tuntematon. Tällaiset palvelut ovat usein
ulkomaisia. Estomääräyksen antaisi oikeudenhaltijoiden hakemuksesta tuomioistuin yhteyden
välittäjänä toimivalle teleyritykselle. Eston täytäntöönpanosta aiheutuvien kulujen korvaamista
koskevia säännöksiä ehdotetaan myös täsmennettäviksi.

Muita asiakohtia

Suojattujen aineistojen massakäyttötilanteissa käytetyn ns. sopimuslisenssijärjestelmän
perussäännöksiin ehdotetaan täydennystä, jolla vahvistettaisiin sopimuslisenssijärjestelmän
oikeudellista perustaa. Ehdotettavat muutokset eivät vaikuta siihen, millä alueilla järjestelmä on
sovellettavissa.

Musiikkitallenteiden suoja koskee tällä hetkellä Suomessa vain sellaisia äänitteitä, jotka on
tallennettu Suomessa tai jossakin asiaa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin kuuluvassa valtiossa.
Tallennuspaikan mukaan määräytyvä äänitallenteiden suoja toteutuu digitaalisessa ympäristössä
huonosti. Nykyistä sääntelyä esitetään täydennettäväksi niin, että suoja pohjataan tallennusmaan
lisäksi äänitetuottajan kansallisuuteen. Muutoksen jälkeen äänitteiden tuottajien ja muusikoiden
nauttima suoja vastaa muiden EU-maiden lainsäädäntöä.

Tekijänoikeuslain kaikkiin pykäliin lisätään informatiivinen otsikko. Tämän tavoitteena on
lisätä lain luettavuutta.

Lisäksi myöhemmin tänä syksynä annetaan eduskunnalle hallituksen esitys, jossa
tekijänoikeuslakiin ehdotetaan palautettavaksi tekijöille, esittäjille ja tuottajille oikeus saada
korvaus jakeluvelvoitteen (ns. must carry -velvoite) alaisten kanavien samanaikaisesta edelleen
lähettämisestä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments